Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине
Štampaj
Zakoni
21.12.2009 8:39
ZAKON O PROIZVODNJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

 

 

 

ZAKON

O PROIZVODNJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

 

 

I – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuju se proizvodnja i remont naoružanja i vojne opreme kao djelatnost od općeg interesa, kao i druga pitanja od značaja za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme ( u daljem tekstu: NVO).

 

Član 2.

 

U smislu ovog zakona, upotrijebljeni izrazi imaju sljedeća značenja:

 

-         “ Naoružanje i vojna oprema” – su oružana, ubojna i tehnička sredstva, te sredstva i sastavni dijelovi namijenjeni za opremanje, upotrebu, rukovanje, čuvanje, skladištenje, održavanje i nadzor oružanih, ubojnih i tehničkih sredstava, iz pozicije na najnovijoj “Zajedničkoj listi vojne opreme obuhvaćenoj Pravilima ponašanja Evropske unije o postupanju kod izvoza oružja”, koja je objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 9/03.

 

-         “Proizvodnja NVO” – djelatnost je koja obuhvata dizajniranje novih sredstava i sistema NVO, razvoj prototipova, projektiranje i konstruiranje, maloserijsku i serijsku proizvodnju NVO, istraživanje i razvoj NVO i tehnologije za proizvodnju NVO, vojnu standardizaciju, verifikaciju NVO, sistem osiguranja kvaliteta NVO, kontrolu kvaliteta NVO, opremanje kapaciteta za proizvodnju NVO, izradu NVO, modernizaciju i remont NVO u miru, kao i pripreme za izradu i remont NVO u uslovima neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja ili vanrednog stanja.

 

-         “ Remont NVO”- je planiranje, održavanje ispravnosti i otklanjanje neispravnosti, izrada, zamjena i kompletiranje dijelova kroz srednji i generalni remont, reviziju i modifikaciju kao i kvalitativni prijem remontovanih sredstava naoružanja i vojne opreme.

 

Član 3.

 

Proizvodnjom i remontom NVO mogu se baviti pravna lica koja za to prethodno dobiju dozvolu od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, i to ona pravna lica koja imaju saglasnost entitetske vlade i koja su registrovana kao pravna lica za proizvodnju i remont NVO, a na osnovu njihove mogućnosti i sposobnosti proizvodnje sredstava NVO za potrebe oružanih snaga u Bosni i Hercegovini ili u izvozu.

 

Proizvodnjom, preradom i ugradnjom “B” materije, mogu se baviti samo pravna lica iz stava 1. ovog člana.

 

Pod “B” materijom podrazumijevaju se eksplozivi i pirotehnički materijali, gdje su:

 

-         Eksplozivi: svako eksplozivno sredstvo koje uključuje eksplozive visokorazorne moći, TNT, DNT I RDX, niskoeksplozivna goriva, raketni motori i pojačivači, detonatori, upaljači, inicijalne kapisle i pripaljivači, inicijalna sredstva, uključujući i barut, upaljače za granate i sve druge tipove projektila, mina i bombi.

 

-         Pirotehnički materijali: mješavina hemikalija koje, kad se zapale, reagiraju egzotermički i proizvode svjetlost, toplotu, zvuk ili gas, a budući da mu je vrijeme sagorijevanja poznato, može se upotrijebiti i za usporavanje vatrenog lanca. Pogonska goriva i eksplozivi ne spadaju u pirotehnička sredstva.

 

Član 4.

 

Pravna lica iz stava 1. člana 3. ovog zakona ( u daljem tekstu: finalisti ) ovlašteni su da, putem ugovora o kooperaciji, prenesu na kooperante dio svojih ovlaštenja o proizvodnji sredstava NVO o čemu su dužni obavjestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora.

 

Za vrijeme trajanja ugovora o kooperaciji finalisti imaju pravo i obavezu kontrolirati primjenu ovog zakona kod kooperanata.

 

Član 5.

 

Proizvodnja sredstava NVO i remont zasnovani su na izvoznim, odnosno uvoznim ugovorima, ugovorima s odgovarajućim institucijama u Bosni i Hercegovini za potrebe oružanih snaga i međusobnim ugovorima pravnih lica iz člana 4. ovog zakona.

 

Pravna lica iz člana 4. stav 1. ovog zakona dužna su voditi evidenciju o utrošku “B” materija, utrošku po proizvodima i poluproizvodima, planovima proizvodnje NVO, isporukama i drugim evidencijama koje su bitne za kontrolu proizvodnje NVO.

 

 

II – CENTRALNI REGISTAR

 

Član 6.

 

O pravnim licima kojima je prethodno izdata dozvola za proizvodnju NVO vodi se evidencija u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, uz čiju saglasnost pravno lice koje se bavi proizvodnjom NVO može izvršiti promjenu ili dopunu djelatnosti, statusnu promjenu oblika organiziranja ili prestati obavljati djelatnost proizvodnje NVO.

 

Za dobivanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana potrebno je da podnosilac zahtjeva prethodno pribavi saglasnost vlade entiteta.

 

 

Način vođenja evidencije propisat će se uputstvom koje izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Član 7.

 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju NVO pravno lice dužno je priložiti:

 

  1. Saglasnost vlade entiteta;
  2. Osnivački akt pravnog lica;
  3. Statut pravnog lica.

 

Pravna lica koja su bila ovlaštena prema ranijim propisima za proizvodnju i remont NVO, dužna su stupanjem na snagu ovog zakona izvršiti registraciju u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, uz prezentaciju dokumenata iz stava 1. ovog člana, i izvod iz sudskog regisra.

 

Član 8.

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dužno je, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, donijeti rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju NVO, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva.

 

Rješenje iz stava 1. ovog člana konačno je.

 

Član 9.

 

Pravno lice, koje se bavi proizvodnjom NVO ili učestvuje u proizvodnji i remontu NVO, dužno je da ga čuva i održava tako da se spriječi nestanak ili oštećenje NVO.

 

Pravno lice koje proizvodi NVO utvrđuje i donosi plan organiziranja i provođenja mjera sigurnosti i zaštite tajnih podataka koji se odnose na kapacitete za proizvodnju, planove proizvodnje, tehničku dokumentaciju za proizvodnju, objekte za proizvodnju, čuvanje i remont NVO.

 

 

III – SIGURNOSNA ZAŠTITA, NADZOR I INSPEKCIJSKI NADZOR

 

 

Član 10.

 

Sigurnost i zaštita u oblasti proizvodnje i remonta NVO obuhvata mjere i postupke osiguranja i zaštite ljudstva, objekata, podataka i proizvodnih sredstava u oblasti proizvodnje NVO, specijalnih alata i postrojenja, dokumentacije kao i sigurnost i zaštitu prometa i skladištenja NVO, istraživanje i razvoj NVO, tehnološke informacije, poslovne, finansijske i odnose prema inozemstvu u oblasti proizvodnje NVO.

 

Sigurnosna zaštita iz prethodnog stava obuhvata sigurnosne mjere i postupke fizičke zaštite i osiguranja kao i provođenje posebnih sigurnosnih mjera zaštite povjerljivih podataka, razvojnih projekata, dokumentacije, tehnoloških informacija i dr. od eventualnih obavještajnih istraživanja, te provođenje mjera zaštite na radu, protupožarne i protueksplozivne zaštite.

 

Pravna lica, koja vrše razvoj, proizvodnju i remont NVO, obavezna su o svakom nestanku naoružanja i vojne opreme i njihovih dijelova odmah, a najkasnije u roku 3 dana, obavijestiti Ministarstvo sigurnosti i nadležno ministarstvo entiteta.

 

Sigurnost i zaštita u oblasti proizvodnje NVO planira se, organizira i provodi saglasno odredbama propisa koji reguliraju oblasti odbrane i sigurnosti u Bosni i Hercegovini i entiteta.

 

Član 11.

 

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a stalni nadzor ministarstvo industrije entiteta.


Nadzorom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se da li se proizvodnja i remont NVO vrše u skladu s odbredbama ovog zakona i propisa donesenih za izvršenje ovog zakona.

 

Ministarstvo industrije entiteta obavezno je kvartalno dosatvljati izvještaj o izvršenom nadzoru Ministarstvu vanjske trgovine i ekonmskih odnosa Bosne I Hercegovine. Način vršenja nadzora i izvještavanja propisat će se uputstvom koje izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Posebnim uputstvom regulirat će se i način, procedure i periodičnosti inspekcijskog nadzora.

 

Pravno lice koje se bavi proizvodnjom i remontom NVO dužno je ovlaštenom licu omogućiti vršenje nadzora.

 

 

IV- ODUZIMANJE DOZVOLE ZA PROIZVODNJU NVO

 

 

Član 12.

 

Do oduzimanja dozvole za proizvodnju NVO dolazi u sljedećim slučajevima, i to:

 

  1. ako je dozvola izdata na osnovu lažnih podataka,

 

  1. kada pravno lice ne posluje u skladu s odredbama ovog zakona i odredbama propisa donesenih za izvršenje ovog zakona, a u ostavljenom roku ne otkloni uočene nedostatke,

 

  1. onemogućava vršenje inspekcije/nadzora.

 

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na osnovu izvještaja i prijedloga, donosi rješenje o oduzimanju dozvole iz stava 1. ovog člana.

 

Rješenje iz stava 2. ovog člana konačno je

 

 

V – KAZNENE ODREDBE

 

Član 13.

 

  1. Novačnom kaznom od 50.000 KM do 150.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje:

a)      organizira proizvodnju i remont NVO protivno odredbama člana 3. stav.1. ovog

zakona;

b)      od organa nadležnog za izdavanje dozvole za proizvodnju NVO pribavi dozvolu na osnovu lažnih podataka i na osnovu takve dozvole organizira proizvodnju i remont NVO.

 

  1. Odgovorno lice u pravnom licu kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM.

 

  1. Fizičko lice kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM ili zatvorom do 60 dana.

 

 

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 14.

 

U slučaju rata i neposredne ratne opasnosti Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donijet će posebne odluke o proizvodnji naoružanja.

 

Član 15.

 

Svi propisi potrebni za izvršenje ovog zakona donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Svi poslovi koji nisu obuhvaćeni čl. 6., 7., 8., 12. i 13. ovog zakona bit će regulirani entitetskim propisima.

 

Entiteti su dužni uskladiti svoje propise s odredbama ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 16.

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, obavezno je izvršiti inspekcijski nadzor svih registriranih pravnih lica iz člana 4. ovog zakona.

 

 

 

 

Član 17.

 

Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana obavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objavit će se u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

PS BiH broj 13/04

26. februara 2004. godine

Sarajevo

 

 

 

Predsjedavajući                                                                         Predsjedavajući

Predstavničkog doma                                                                Doma naroda

Parlamentarne skuštine BiH                                                      Parlamentarne skupštine BiH

dr. Nikola Špirić,s.r.                                                                Mustafa Pamuk, s.r.

 

 

 

Objavljeno u „Službenom glasniku BiH“ broj 9/04 od 29. mart 2004. godine

Ovaj tekst je za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe