Odjel za zaštitu okoliša

Dobrodošlica

4.8.2010

Poštovani,

Stranica koju pregledate predstavlja, u ovom trenutku, doprinos Odsjeka za zaštitu okoline iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se na jednom mjestu počnete upoznavati sa institucionalnim uređenjem okoliša u Bosni i Hercegovini. Izrada web stranice predstavlja inicijalnu aktivnost u nastojanjima ovog Odsjeka da, u kontekstu sveukupnih aktivnosti u procesima zaštite okoliša, planira, promovira i radi na implementaciji programa i projekata održivog razvoja u BiH.

Stoga se glavni zadaci Odsjeka u narednom periodu već sada mogu prepoznati u naporima koji se čine ka ispunjavanju uslova definiranim prihvaćenim obavezama bh. vlasti vezanim za Evropsko patnerstvo, koji su put ka pristupanuju Evropskoj Uniji. Saradnja sa predstavnicima međunarodne zajednice, koja je u proteklom periodu uložila ogromna sredstva i sve svoje kapacitete u implementaciji okolinskih projekata stalan je i prioritetan zadatak ovoga Ministarstva, pri čemu saradnja sa Delegacijom Evropske komisije zauzima prvo mjesto.

Obzirom na iskazano interesovanje međunarodne zajednice da podrži okolinske procese, u skladu sa okolinskim acquis communautaire–om u BiH u daleko većoj mjeri nego je to do sada činila, Odsjek će učiniti sve da se kroz ponuđene projekte postignu moguća poboljšanja u institucionalnom jačanju kapaciteta, ali i angažiraju mnogi obrazovani, a posebno mladi ljudi, koji žele da se dokažu na okolinskom planu.

U tome im svi možemo ali i moramo pomoći. Bosna i Hercegovina ne smije sebi dopustiti luksuz da ne angažira svakog pojedinca ili instituciju koji su orijentirani u prvcu stvaranja ljepše okolinske slike sa kojom će se lakše i u Evropsku Uniju.

Poseban cilj ovoga Odsjeka predstavlja veća i neposredna saradnja sa nevladinim sektorom, pojačana saradnja sa univerzitetima, institucijama i ustanovama od interesa za BiH, kao i sa svim zaintersiranim stranama kojima je cilj čist okoliš i zdrava životna sredina.

U ovom trenutku ali i u narednom periodu prioriteti će biti na ratifikaciji važnih međunarodnih konvencija i protokola, izrada zakonskih i podzakonskih okolinskih akata, nastavka međunarodne saradnje kao i aktivnosti na koordinaciji rada entiteskih ministarstava i harmonizaciji sveukupnih okolinskih procesa u BiH.

Na kraju jedna napomena. Ova stranica je urađena uz punu pomoć i podršku OSCE misije u Bosni i Hercegovini i ureda Regionalnog centra za okoliš u BiH (REC) a uz finansijsku podršku Ambasade Mađarske u BiH, na čemu im se MVTEO iskreno zahvaljuje. U narednom periodu stranica će se dopunjavati kako bi postala stranica na kojoj ćete naći sve ono što vas bude interesiralo o okolišu u Bosni i Hercegovini, bilo da to direktno prikažemo bilo da vas uputimo na web adresu zavisno od zahtjeva koji pred nas postavite.  

Zbog toga smo spremni da razmotrimo sve Vaše sugestije primjedbe i preporuke sa ciljem da web stranicu uredimo prema stvarnim potrebama korisnika, Vas.

Iskreno Vaš,

Šef Odsjeka za zaštitu okoline

dr. sc. Senad Oprašić, dipl. ing.