Zakoni

Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. jula 2004.godine, i na 26. sjednici Doma naroda, održanoj 16. jula 2004.godine, usvojila je

ZAKON  
O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

OPĆE ODREDBE

Član 1.  
Ciljevi  

1. Ovim zakonom uspostavlja se akcionarsko/dioničarsko društvo za prijenos električne energije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine"(u daljem tekstu: Kompanija) i definiraju se njegove funkcije, ovlaštenja, upravljanje i vlasništvo. Kompanija će obavljati svoje djelatnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.  
2. Cilj ovog zakona je formiranje jedinstvene prijenosne kompanije i osiguranje kontinuiranog snabdijevanja električnom energijom po definiranim standardima kvaliteta za dobrobit građana Bosne i Hercegovine. Zakonom se namjerava podržati stvaranje tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini i integracija tog tržišta u regionalno tržište električne energije i regionalne razvojne aktivnosti u vezi s energijom. Zakon se bazira na postojećoj međunarodnoj praksi i primjenjivim direktivama Evropske unije (i implementaciji direktiva EU u zemljama članicama Evropske unije).  

Član 2.  
Svrha osnivanja Kompanije i isključivo ovlaštenje  

1. Kompanija će obavljati djelatnosti koje se odnose na rad sistema za prijenos električne energije u skladu s odredbama ovog zakona. Djelatnosti uključuju prijenos električne energije i djelatnosti vezane za prijenos, u skladu s članom 7. ovog zakona (reguliranje prijenosa Kompanije i međusobnih odnosa). Nakon osnivanja Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine, nijedna elektroenergetska niti druga kompanija neće imati ovlaštenje da se bavi prijenosom električne energije i djelatnostima vezanim za prijenos.  
2. Kompanija se može baviti prijenosom i djelatnostima vezanim za prijenos u susjednim elekroenergetskim mrežama, pod uslovom da su te djelatnosti direktno vezane za poboljšavanje djelatnosti prijenosa i svih drugih djelatnosti vezanih za prijenos u Bosni i Hercegovini i susjednim elektroenergetskim sistemima. Kompanija će imati posebne račune za djelatnosti izvan područja Bosne i Hercegovine.  
3. Osim uz prethodno odobrenje DERK-a, Kompanija se neće baviti djelatnostima koje na bilo koji način uključuju sljedeće aktivnosti: proizvodnju, isporuku, trgovinu ili distribuciju električne energije; ili bilo kojim djelatnostima koje su izvan djelokruga prijenosa ili djelatnosti vezanih za prijenos. Ova zabrana odnosi se i na Kompaniju i na njene podružnice.  
4. Kriteriji na osnovu kojih će se donositi odluke za odobravanje djelatnosti vezanih za prijenos ili koje nisu vezane za prijenos su sljedeći:  
4.1.Kompanija neće obavljati djelatnosti koje uključuju proizvodnju, trgovinu ili distribuciju električne energije, osim ukoliko ne postoje veoma jaki dokazi da je obavljanje te djelatnosti u interesu korisnika i dioničara te da je korist za korisnika i dioničara veća od rizika nekonkurentnog uticaja na tržište.  
4.2.Kompanija može obavljati druge poslovne djelatnosti, uključujući bilo koje djelatnosti vezane za prijenos ili djelatnosti koje nisu vezane za prijenos ukoliko postoji dokaz da su te djelatnosti u interesu korisnika i dioničara.  
4.3.Sljedeći kriteriji bit će opredjeljujući za te odluke:  
a)da nema negativnog uticaja na kreditnu sposobnost Kompanije i da Kompanija može osigurati kapitalna ulaganja na racionalnom nivou;  
b)da nema negativnog uticaja na sposobnost Kompanije da obezbijedi sigurnu i odgovarajuću uslugu;  
c)da je ukupan nivo ulaganja u djelatnosti vezane za prijenos ili djelatnosti koje nisu vezane za prijenos troškovno isplativ u odnosu na osnovnu prijenosnu djelatnost Kompanije.  
5.U vršenju svojih nadležnosti na osnovu ove odredbe, DERK će imati pravo pristupa i istraživanja svih informacija i transakcija koje se odnose na Kompaniju i predložene poslovne aktivnosti, kao i da nametne uslove ili zatraži dodatne mjere za djelatnosti koje nisu vezane za prijenos ili koje su odnose na prijenos.  
6.Kompanija će imati odvojene račune za svako takvo poslovanje odobreno od strane DERK-a.

Član 3.  
Definicije

U okviru ovog zakona primjenjivat će se sljedeće definicije:  
1. "Sredstva" podrazumijevaju svu imovinu i prava koja su propisno unesena u računovodstvene izvještaje i bilanse stanja Kompanije, izražene u novčanoj vrijednosti, u skladu s važećom računovodstvenom praksom.  
2. "Odobrene akcije" podrazumijevaju akcije svih klasa koje je Kompanija ovlaštena da izda.  
3. "Kompanija" označava Elektroprijenos Bosne i Hercegovine.  
4. "Vijeće ministara" označava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.  
5. "Pravilnici" su definirani u smislu člana 12. ovog zakona (Pravilnici i Etički kodeks).  
6. "Distribucija" električne energije označava prijenos električne energije kroz srednjenaponske i niskonaponske distributivne sisteme za isporuku krajnjim korisnicima.  
7. "Entitet" označava Federaciju Bosne i Hercegovine ili Republiku Srpsku. "Entiteti" se odnose i na Federaciju Bosne i Hercegovine i na Republiku Srpsku.  
8. "Skupština akcionara/dioničara" označava organ Kompanije koji se sastoji od svih akcionara/dioničara Kompanije.  
9. "Proizvodnja" označava proizvodnju električne energije.  
10."Važeće računovodstvene prakse" znači računovodstvene principe i prakse uspostavljene Međunarodnim kodeksom računovodstvenih principa i Međunarodnim računovodstvenim standardima koji su usvojeni i objavljeni od strane Međunarodnog instituta za računovodstvo i reviziju.  
11."Dobra vjera" znači poštenje u obavljanju poslova ili djelovanju; ako se odnosi na direktora ili člana Upravnog odbora, dobra vjera zahtijeva ispoljavanje razumnog poslovnog prosuđivanja nakon racionalnog razmatranja činjenica.  
12."Nezavisan član" je definiran u članu 29. (Imenovanje Upravnog odbora), članu 49. (Registracija Kompanije i početne aktivnosti) i članu 51. (Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora za osnivanje Kompanije) ovog zakona.  
13."NOS" znači Nezavisni operater sistema kao što je definirano u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 13/03) ("Zakon o prijenosu").  
14."Obaveze" znače sve dugove koji nameću obaveznu i tačno određenu isplatu ili, ukoliko su uslovljene, da ima dovoljno mogućnosti da postanu tačno određene da bi se procijenio vjerovatan iznos, koji treba da se unese u računovodstvene izvještaje i bilanse stanja Kompanije kao novčane vrijednosti na osnovu važećih računovodstvenih praksi i standarda.  
15."Netoprihod" označava preostali iznos prihoda Kompanije nakon odbijanja operativnih troškova (uključujući amortizaciju), finansijskih troškova i poreza. Netoprihod će se obračunati u skladu s važećim računovodstvenim praksama.  
16."DERK" označava Državnu regulatornu komisiju za elekričnu energiju kako je definirano u Zakonu o prijenosu.  
17."Statut" označava akt Kompanije, koji je, na prijedlog Upravnog odbora, odobrila Skupština akcionara/dioničara; Statut regulira poslovanje Kompanije i podređeni su mu svi drugi akti Kompanije.  
18."Akcionar/dioničar" označava lice koje je vlasnik akcija u Kompaniji.  
19."Akcija" označava jedinice na koje je imovinski interes podijeljen.  
20."Prijenos" znači transport električne energije preko visokonaponskog povezanog sistema za isporuku električne energije krajnjim korisnicima, distribucijama i susjednim elektroenergetskim sistemima.  
21."Djelatnosti vezane za prijenos" uključuju sve one aktivnosti koje se odnose na rad, održavanje, izgradnju i proširenje prijenosnog sistema.  
22."Glas" označava, bez ograničenja, glasove, odustajanja, obavijesti, saglasnosti i pisane dokumente potpisane od strane akcionara umjesto poduzimanja aktivnosti na Skupštini akcionara, kao i primjedbe i neslaganja na prethodno.

Član 4.  
Naziv i sjedište  

1. Naziv Kompanije je "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine", akcionarsko društvo Banja Luka.  
2. Sjedište Kompanije je u Banjoj Luci.  

Član 5.  
Osnivanje Kompanije  

1. Nakon registracije Kompanije i u skladu s odredbama ovog zakona, sva sredstva i obaveze, neophodni za prijenos i djelatnosti koje se odnose na prijenos a koje obavljaju sljedeće kompanije, bit će preneseni i postat će imovina Kompanije:  
1.Javno matično preduzeće "Elektroprivreda" Republike Srpske, Trebinje, Luke Vukalovića br.3;  
2.Javno preduzeće "Elektroprivreda" Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15;  
3.Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, Javno poduzeće za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, Mostar, Dr. Mile Budaka br.106 A;  
2. Ovaj automatski prijenos vlasništva uključivat će sva sredstva, obaveze i vlasnička prava nad imovinom, uključujući pokretnu, nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu imovinu, finansijska sredstva, kao i svako drugo pravo ili interes na dio ili cjelokupnu imovinu koju su upravni odbori elektroprivreda u BiH, uz saglasnost vlada entiteta, odobrili za prijenos. U skladu s odredbama ovog zakona, elektroprivrede u Bosni i Hercegovini formirat će komisije koje će sačiniti prijedlog razdvajanja i izdvajanja sredstava za prijenos električne energije koja su u vlasništvu i kojima upravljaju elektroprivrede i po potrebi sredstava ZDP-a Elektroprivrede Republike Srpske, te će taj prijedlog podnijeti upravnim odborima triju elektroprivreda. Upravni odbori elektroprivreda obavit će cjelokupan proces alokacije sredstava u roku od (60) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ukoliko se cjelokupni postupak alokacije sredstava, uključujući i davanje saglasnosti na taj postupak, ne završi u navedenom roku od šezdeset (60) dana, nezavisni član preuzet će isključivu nadležnost za donošenje odluka u vezi s prijenosom sredstava, te će postupak prijenosa sredstava završiti u roku od trideset (30) dana od dana njegovog imenovanja u skladu s odredbama člana 51. (Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora za osnivanje Kompanije), odnosno po isteku navedenog roka od šezdeset (60) dana. Nakon prijenosa, elektroprivrede koje prenose imovinu, kao i njihovi pravni sljednici, bit će posebno i solidarno odgovorni prema Kompaniji za bilo koje obaveze koje su nastale na osnovu bilo kojeg zajma ili kredita koji su direktno ili indirektno uzeti od države ili entiteta, osim ako se drugačije ne dogovori sa svakom pojedinačnom relevantnom međunarodnom finansijskom institucijom. Isključivo u svrhu prijenosa ovih sredstava, smatrat će se da je pravo vlasništva na ovim sredstvima pravno valjano.  
3. Imovina i sredstva neophodna za ispunjenje distributivnih djelatnosti neće biti uključeni u imovinu koja će biti prenesena na Kompaniju. Sredstva distribucije koja su isključena iz prijenosa sredstava uključuju svu niskonaponsku i srednjenaponsku distributivnu mrežu nominalnog napona 35kV do, ili niže, ali ne uključujući trafostanice 110/x kV, koje se prenose na Kompaniju.  
4. Imovina i sredstva neophodna za ispunjenje proizvodnih djelatnosti neće biti uključena u imovinu koja će biti prenesena na Kompaniju. Sredstva proizvodnje koja su isključena iz prijenosa imovine uključivat će svu imovinu uključenu u proizvodnju električne energije do, ali ne uključujući prijenosne vodove koji povezuju proizvodne trafostanice s prijenosnim sistemom, dok će vodovi prijenosa biti preneseni na Kompaniju.  
5. Imovina i sredstva koja su neophodna kako bi NOS ispunio obaveze u okviru svojih nadležnosti neće biti uključena u sredstva koja se prenose na Kompaniju.  
6. Nezavisni član može, u skladu sa svojim diskrecionim pravom, u ograničenom broju odobriti izuzetke isključenju sredstava distribucije, proizvodnje i imovine NOS-a iz ovog člana da bi osigurao maksimalnu efikasnost sistema prijenosa električne energije. Odluka nezavisnog člana bit će konačna do kraja prijelaznog perioda definiranog u članu 50. ovog zakona (Trajanje prijelaznog perioda). U slučaju bilo kojeg spora nastalog na osnovu odluke nezavisnog člana, a koja se tiče alokacije imovine i sredstava, na osnovu ovog člana zakona, tada će se ispoštovati arbitražna procedura navedena u članu 49. ovog zakona (Registracija Kompanije i početak poslovanja).  
7. Na dan izvršenja prijenosa sredstava i obaveza, prijenos električne energije i aktivnosti vezane za taj prijenos postat će isključiva nadležnost i zakonsko pravo Kompanije. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Javno matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske prestat će imati nadležnost i zakonsko pravo nad prijenosom električne energije i aktivnostima vezanim za prijenos.
8. Troškove osnivanja Kompanije snosit će tri bosanskohercegovačke elektroprivrede koje su navedene u ovom članu u skladu s odredbama člana 46. (Troškovi osnivanja Kompanije i zahtjev za odobrenje DERK-u) i 51. (Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora za formiranje Kompanije) ovog zakona.  
9. Vlasništvo nad Kompanijom definirano je u skladu s odredbama ovog zakona, tako što će se akcije izdati Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj u skladu s članom 13. ovog zakona (Utvrđivanje početnog kapitala), proporcionalno ulogu kapitala od strane tri elektroprivrede u BiH.  

Član 6.  
Ovlaštenja  

Kompanija će, u skladu s ovim zakonom i Statutom Kompanije, imati sva neposredno i posredno izražena ovlaštenja, prava i odgovornosti koja su općepriznata važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.  

Član 7.  
Reguliranje Prijenosne kompanije i međusobnih odnosa  

1. Djelatnost Kompanije regulirat će DERK. DERK je ovlašten da izvrši uvid u poslovne knjige i arhiv Kompanije.  
2. Osim ako drugačije nije određeno ovim stavom, DERK će, u skladu sa svojim nadležnostima definiranim u Zakonu o prijenosu, imati ovlaštenja da rješava nastale sporove vezane za primjenu ovog zakona nakon obraćanja bilo koje od sljedećih strana: države, entiteta, NOS-a, Upravnog odbora Kompanije, nezavisnog proizvođača energije, trgovca električnom energijom, snabdjevača ili svakog drugog lica koje je direktno povezano na, ili se oslanja na, prijenosnu mrežu. Odluka DERK-a podliježe reviziji od strane Suda u skladu s članom 14. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 29/00). Javno matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne - Javno poduzeće za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije Mostar, kao i njihovi pravni sljednici u oblasti proizvodnje i distribucije, mogu se po ovoj odredbi također obratiti DERK-u. DERK nema ovlaštenje rješavati bilo koji spor u vezi s vršenjem ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora, datih u članu 5. (Osnivanje Kompanije) i članu 51. (Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora za osnivanje Kompanije) ovog zakona. 
3. Kompanija će obavljati svoje prijenosne djelatnosti i djelatnosti vezane za prijenos u punom skladu s tehničkim standardima NOS-a, operativnim planiranjem, uputstvima za dispečiranje, rasporedom održavanja, planovima proširenja mreže, kao i odredbama DERK-a gdje je to primjenljivo. Ove djelatnosti ne uključuju djelatnosti koje su rezervirane isključivo za NOS.

Član 8.  
Registracija Kompanije

Kompanija će biti registrirana kao pravno lice Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o registraciji) ("Službeni glasnik BiH," broj 33/02). Statut Kompanije bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" odmah nakon usvajanja, odnosno njegovih naknadnih izmjena i dopuna.

Član 9.  
Saradnja države i entiteta

Vlade entiteta i Vijeće ministara BiH sarađivat će kako bi razmatrali i riješili pitanja od zajedničkog interesa koja se odnose na implementaciju ovog zakona i druga pitanja koja se odnose na uspješan rad i upravljanje Kompanijom.

Član 10.  
Vlasnici

Početni vlasnici Kompanije su:  
1. Federacija Bosne i Hercegovine i  
2. Republika Srpska.  

Član 11.  
Statut

Statutom Kompanije reguliraju se djelatnosti Kompanije, uspostavljaju opća pravila i postupci za rad organa Kompanije, uključujući i odredbe o ovlaštenjima, obavještenjima o održavanju skupština akcionara, organizaciji Kompanije, odlučivanju, vođenju zapisnika i svih drugih pitanja koja se tiču rada ovih organa, kao i popis i procjenu sredstava i obaveza Kompanije, te utvrđivanje početnog kapitala Kompanije.

Član 12.  
Pravilnici i Etički kodeks

1. Pravilnicima će se regulirati, između ostalog, detaljna pravila i odredbe, koji nisu utvrđeni Statutom, a odnose se na zapošljavanje, finansije, računovodstvo, unutarnju organizaciju i klasifikaciju poslova, kao i detaljne tehničke propise.  
2. Etički kodeks utvrđuje etičke dužnosti i obaveze članova Upravnog odbora i zaposlenika Kompanije.

Član 13.  
Utvrđivanje početnog kapitala

1. Statut utvrđuje iznos početnog odobrenog kapitala Kompanije, kao i broj akcija i njihovu nominalnu vrijednost.  
2. Početni odobreni kapital Kompanije sastojat će se od jedne klase akcija, koje će sve biti izdate entitetima, na način utvrđen Statutom, u skladu s članom 18. ovog zakona. (Izdavanje i registracija akcija) i prema sljedećem omjeru:  
a)akcije izdate Federaciji Bosne i Hercegovine, dodijeljene u omjeru prema relativnoj netovrijednosti sredstava uloženih od Federacije Bosne i Hercegovine; i  
b)akcije izdate Republici Srpskoj, dodijeljene u omjeru prema relativnoj netovrijednosti sredstava uloženih od Republike Srpske.

Član 14.  
Finansiranje

1. Kompanija će ostvarivati prihode na osnovu tarifa za prijenos i iz drugih izvora, kao što su naknade za mrežni priključak, koje, na prijedlog Upravnog odbora,odobrava DERK.  
2. Kompanija može sklapati ugovore i sporazume kako bi osigurala svoje finansiranje na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na zajmove, izdavanje mjenica ili obveznica s odgovarajućom kamatom, naplativih u vrijeme i mjesto i na način na koji se odredi, u bilo kojoj valuti, kao i nepovratne grantove međunarodnih organizacija. Kompanija može steći imovinu u ovu svrhu i može izdati pod zakup, prenijeti ili opteretiti bilo koji dio svoje imovine. Sve finansijske odluke u smislu ovog člana moraju se donijeti u skladu s ovlaštenjima iz člana 27. (Ovlaštenja Upravnog odbora) i odgovarajućim odredbama ovog zakona, i bit će odobrene od strane DERK-a, prema potrebi.

Član 15.  
Finansije i računovodstvo

1. Finansijske aktivnosti Kompanije obavljaju se u skladu s odgovarajućim pravilnikom Kompanije, u skladu s važećom računovodstvenom praksom.  
2. Reviziju godišnjih finansijskih izvještaja vršit će nezavisna računovodstvena firma.  
3. Upravni odbor osigurat će da godišnji finansijski izvještaji Kompanije budu revidirani od strane nezavisnog računovođe ili računovodstvene firme u roku od stotinuidvadeset (120) dana po završetku fiskalne godine Kompanije.

Član 16.  
Rezerve

Upravni odbor može oformiti rezerve, u skladu s važećim računovodstvenim praksama, Statutom, i svim odobrenjima DERK-a koja se mogu primijeniti. Rezerve se mogu koristiti da se izbjegne promjenjivost tarifa i omogući Kompaniji da ispuni svoje finansijske obaveze, i da osigura dugoročnu finansijsku stabilnost i likvidnost Kompanije.
 
Član 17.  
Raspodjela i korištenje netoprihoda

1. Netoprihodi Kompanije određuju se na osnovu revidiranog finansijskog izvještaja za svaku fiskalnu godinu.  
2. Kompanija ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima/dioničarima, bilo putem dividendi ili na drugi način, u periodu od deset (10) godina nakon registracije Kompanije. Sav netoprihod koristit će se samo za potrebe rezervi, popravki, poboljšanja i proširenja prijenosnog sistema.  
3. Deset (10) godina nakon registracije Kompanije, Upravni odbor može odobriti raspodjelu dobiti akcionarima, u dividendama ili na drugi način, u iznosu i pod uslovima koji su u skladu s ovim zakonom, Statutom i savjesnim finansijskim upravljanjem Kompanijom.

Član 18.  
Izdavanje i registracija akcija

1. Akcije se izdaju i registruju u skladu sa Statutom. Statut će u najvećoj mogućoj mjeri biti u skladu sa sljedećim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske: Zakonom o Registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98), Zakonom o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH, broj 39/98), Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH," broj 39/98), Zakonom o hartijama od
vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 24/98 i 37/01), i Zakonom o Centralnom registru hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 24/98). U slučaju sukoba zakona, Statutom se određuje koji će se pravni režim primijeniti. Također, u slučaju usvajanja zakona od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji se odnose na izdavanje i registraciju akcija, primjenjivat će se član 42. (Odnosi s drugim zakonima) ovog zakona.
2. Bez obzira na bilo koji drugi zakon ili propis, akcije Kompanije bit će registrirane i izdate entitetima u skladu s ovim zakonom.

Član 19.  
Podaci o akcijama

1. Kompanija će voditi evidenciju o izdatim akcijama uključujući i informacije o imenima vlasnika akcija, tipu i klasi akcija, vrijednosti akcija, broju akcija, datumu prenosa akcija na ime i o datumu prestanka statusa akcionara.  
2. Kompanija će voditi detaljnu evidenciju o registraciji akcija i svim izmjenama koje su vezane za registraciju u skladu sa Statutom. Vlasnici akcija i druge strane imaju pravo uvida u evidenciju, u skladu sa Statutom.

Član 20.  
Organi Kompanije

Upravljački organi Kompanije su:  
1. Skupština akcionara;  
2. Upravni odbor; i  
3. Uprava.

Član 21.  
Skupština akcionara / dioničara

Statut će utvrditi ovlaštenja Skupštine akcionara, kao i uslove obavještavanja, mjesto i način sazivanja godišnje i ostalih skupština.

Član 22.  
Donošenje odluka na Skupštini akcionara

Odluke i akti Skupštine akcionara donose se prostom većinom akcionara prisutnih i koji su glasali na Skupštini, osim u slučajevima kada je Zakonom ili Statutom predviđeno jednoglasno usvajanje. U slučaju da je potrebna jednoglasna odluka Skupštine akcionara, to mora biti jednoglasna odluka svih akcionara koji posjeduju odobrene i izdate akcije Kompanije. Ovlaštenja akcionara utvrđena su u članu 27. (Ovlaštenja Upravnog odbora) ovog zakona.

Član 23.  
Prodaja ili prijenos akcija

U periodu od deset (10) godina nakon dana stupanja na snagu ovog zakona, početni entitetski vlasnici neće drugoj strani vršiti prodaju, prijenos, dodjelu, stavljati pod hipoteku, davati u zalog, iznajmiti, dati kao garanciju, zamijeniti, prenijeti, niti na drugi način opteretiti ili raspolagati svojim akcijama. Nakon deset godina akcionar ima pravo da proda, prenese, dodijeli, stavi pod hipoteku, da u zalog, iznajmi, da kao garanciju, zamijeni, prenese ili na drugi način optereti ili raspolaže svojim akcijama bez jednoglasne odluke akcionara, po odobrenju Upravnog odbora u skladu s članom 28. ovog zakona. (Odlučivanje Upravnog odbora). Bez obzira na ostale odredbe Zakona, vlasništvo nad akcijama Kompanije ne može se prenijeti na novog akcionara Zakonom ili sporazumno bez odobrenja Upravnog odbora.

Član 24.  
Prava akcionara

Podliježući ograničenjima navedenim u odredbama ovog zakona, prava vlasnika akcija obuhvaćaju:  
a) pravo glasa o pitanjima u okviru svojih ovlaštenja;  
b) pravo da bude informiran o relevatnim poslovnim događajima;  
c) pravo da učestvuje u netoprihodu Kompanije podliježući ograničenjima predviđenim u članu 17. (Raspodjela i korištenje netoprihoda) ovog zakona;  
d) pravo da prodaje, prenosi, dodijeli, stavi pod hipoteku, da u zalog, iznajmi, da kao garanciju, zamijeni, izvrši transfer ili na drugi način optereti ili raspolaže akcijama, koje podliježe ograničenjima iz čl. 23. (Prodaja ili prijenos akcija) i 28. (Donošenje odluka Upravnog odbora); i  
e) pravo sticanja akcija, vrijednosnih papira, opcija i prava na buduća izdanja klasa akcija, proporcionalno procentu kapitala prve emisije koji posjeduju, nakon što su te emisije odobrene od Upravnog odbora i Skupštine akcionara.

Član 25.  
Uvid u poslovne knjige Kompanije

Vlasnici akcija Kompanije imaju pravo uvida u poslovne knjige Kompanije, kao i druga lica u skladu sa Statutom. Upravni odbor i direktori Kompanije osigurat će da poslovanje Kompanije bude transparentno građanima Bosne i Hercegovine.

Član 26.  
Upravljanje Kompanijom

U skladu s odredbama ovog zakona, poslovanje Kompanije nadzire Upravni odbor, a Kompanijom rukovodi Uprava u kojoj je isti broj predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH. Odgovornost i način rada Uprave uređuje se Statutom i pravilnicima.

Član 27.  
Ovlaštenja Upravnog odbora

1. Upravni odbor imat će sljedeća ovlaštenja, koja zahtijevaju prethodno jednoglasno odobrenje Skupštine akcionara :  
a)Donošenje i izmjene Statuta;  
b)Usvajanje ili odbijanje godišnjih finansijskih izvještaja;  
c)Donošenje odluke o raspodjeli dobiti;  
d)Donošenje odluke o povećanju ili smanjenju početnog kapitala;  
e)Imenovanje generalnog direktora i, na njegov prijedlog, članova Uprave ;  
f)Donošenje odluka o spajanju, preuzimanju drugih kompanija, osnivanju kontroliranih kompanija i drugim promjenama u statusu i vrsti Kompanije, kao i prestanku njenog poslovanja;  
g)Donošenje odluke o izdavanju dodatnih klasa ili serija akcija;  
h)Donošenje odluke o povećanju ili smanjenju rezervi:  
i)Donošenje odluka o ulaganjima u iznosu preko 1.000.000 EUR, ili bilo kojeg iznosa revidiranog u skladu s članom 28. (Donošenje odluka Upravnog odbora) ovog zakona.  
2. Upravni odbor imat će sljedeća ovlaštenja koja ne zahtijevaju prethodno odobrenje akcionara:  
a)Podnošenje svih zahtjeva za registraciju Kompanije u skladu sa Zakonom o registraciji kao i preduzimanje svih potrebnih aktivnosti na osnivanju Kompanije u skladu s ovim zakonom;  
b)Razrada smjernica za generalnog direktora koje se odnose na provođenje poslovne politike i obaveza;  
c)Donošenje odluka o ulaganjima ispod ili jednakim 1.000.000,00 EUR ili o svakom revidiranom limitu u skladu s članom 28. ovog zakona (Odlučivanje Upravnog odbora) ovog zakona;  
d)Odlučivanje o prodaji, prijenosu, dodjeli, stavljanju pod hipoteku, davanju u zalog, iznajmljivanju, davanju garancija, zamjeni, transferu i drugom vidu opterećenja ili raspolaganja akcijama, po prijedlogu vlasnika;  
e)Usvajanje ili odbijanje finansijskih izvještaja, osim godišnjeg izvještaja;Usvajanje i provođenje godišnjih planova;  
Donošenje odluka o pitanjima koja su upućena od generalnog direktora i na njegov prijedlog članova Uprave i drugih direktora;
f)Podnošenje prijedloga vezanih za tarife DERK-u;  
g)Odobrenje pravilnika i Etičkog kodeksa Kompanije; i  
h)Odlučivanje o drugim pitanjima u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Statutom.

Član 28.  
Donošenje odluka Upravnog odbora

1. Odluke i akti Upravnog odbora donose se prostom većinom glasova onih članova Upravnog odbora koji su prisutni i glasali su na sjednici Odbora, održanoj u skladu s članom 33. (Sjednice Upravnog odbora) ovog zakona, izuzev odluka o prodaji, prijenosu, dodjeli, stavljanju pod hipoteku, davanju u zalog, iznajmljivanju, davanju garancija, zamjeni, transferu i drugom vidu opterećenja ili raspolaganja akcijama bilo koje vrijednosti i svim investicijama kapitala u iznosu koji prelazi 1.000.000,00 EUR.  
2. Nakon isteka perioda od deset godina u skladu s članom 23. ovog zakona, u slučaju donošenja odluka o prodaji, prijenosu, dodjeli, stavljanju pod hipoteku, davanju u zalog, iznajmljivanju, davanju garancija, zamjeni, transferu i drugom vidu opterećenja ili raspolaganja akcijama bilo koje vrijednosti i investicijama kapitala u iznosu koji prelazi 1.000.000,00 EUR, potrebna je jednoglasna odluka onih
članova Upravnog odbora koji su prisutni i glasali su na sjednici održanoj u skladu s članom 33. (Sjednice Upravnog odbora) ovog zakona.
3. Dvije (2) godine nakon registracije Kompanije Upravni odbor može, u bilo koje vrijeme, zatražiti odobrenje od DERK-a da poveća iznos od 1.000.000,00 EUR ograničenja za ulaganja kapitala bez jednoglasnog odobrenja Skupštine akcionara. DERK može uspostaviti veći iznos ograničenja, sve dok taj novi iznos ograničenja poboljšava efikasnost Kompanije i odgovorno upravljanje i omogućava dugoročnu finansijsku stabilnost i likvidnost Kompanije.

Član 29.  
Imenovanje Upravnog odbora

1. Upravni odbor sastoji se od sedam (7) članova s punim pravom glasa i jednog (1) nezavisnog člana s ograničenim pravom glasa, uz ravnopravnu zastupljenost konstitutivnih naroda u BiH.  
2. Jednog (1) nezavisnog člana s pravom glasa utvrđenim u članu 28. ovog zakona (Donošenje odluka Upravnog odbora), kandidirat će vlade entiteta, a imenovati Vijeće ministara. Imenovanje nezavisnog člana odbora vršit će se prema članu 52. ovog zakona (Imenovanje i status nezavisnog člana u prijelaznom periodu). Nakon isteka prijelaznog perioda, nezavisni član može biti državljanin bilo koje zemlje. Mandat nezavisnog člana traje pet godina.  
3. Sedam (7) članova s punim pravom glasa imenuju entiteti. U zavisnosti od prvih imenovanja utvrđenih u ovom članu, raspodjela imenovanja među entitetima bit će proporcionalna relativnoj netovrijednosti sredstava prenesenih na Kompaniju od strane entiteta, u skladu sa Statutom.  
4. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže članove Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske predlaže članove Upravnog odbora iz Republike Srpske. Vijeće ministara glasanjem prihvaća ili odbija predložene kandidature. Sva prva imenovanja u Upravni odbor bit će završena u skladu s članom 44. ovog zakona (Imenovanje i prva sjednica Odbora).  
5. Prva imenovanja kandidata za članove Upravnog odbora i dužina njihovih mandata bit će raspoređeni između entiteta na sljedeći način:  
a)Dva člana, od kojih jednog predlaže Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a drugog Vlada Republike Srpske, na pet (5) godina;  
b)Dva člana, od kojih jednog predlaže Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a drugog Vlada Republike Srpske, na četiri (4) godine;  
c)Dva člana, od kojih jednog predlaže Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a drugog Vlada Republike Srpske, na tri (3) godine;  
d)Jedan član, kojeg predlaže Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na dvije (2) godine.  
6. Nakon registracije Kompanije, raspodjela broja članova među entitetima može se izmijeniti u slučaju promjene entitetskog vlasništva u Kompaniji. U slučaju promjene u udjelu entiteta u kapitalu Kompanije na osnovu transfera akcija, unosu kapitala ili iz nekih drugih razloga, Kompanija je ovlaštena da donese izmjene Statuta kojim se utvrđuje nova raspodjela broja članova Upravnog odbora među entitetima i dužina njihovih mandata, u cilju osiguranja proporcionalne zastupljenosti u Upravnom odboru prema vlasništvu.  
7. U slučaju da oba entiteta imaju frakcijski udio kod imenovanja jednog člana Odbora, to imenovanje dodijelit će se entitetu koji posjeduje veći frakcijski dio.  
8. U slučaju prodaje ili bilo kojeg vida transfera ili raspolaganja akcijama od strane entiteta - akcionara privatnim akcionarima u skladu s ovim zakonom, Kompanija je ovlaštena da usvoji izmjene Statuta kako bi uspostavio novi raspored imenovanja kandidata i funkcija u Upravnom odboru. Ova preraspodjela osigurat će imenovanja članova Upravnog odbora od strane entiteta - akcionara i izbor članova Upravnog odbora od strane privatnih akcionara. U slučaju postojanja necijelog udjela za pojedinačno imenovanje člana Upravnog odbora, imenovanje će biti dodijeljeno entitetu ili privatnom akcionaru s većim frakcijskim dijelom. Bit će odobreni sporazumi o glasanju kako bi se omogućilo da višestruki frakcijski udjeli budu uračunati zbirno za ovu dodjelu.
9. Članovi Upravnog odbora u narednom mandatu bit će imenovani odmah na način predviđen ovim članom.  
10. U onoj mjeri u kojoj se taj zakon odnosi na Kompaniju, kandidature i imenovanja vršit će se u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima ("Službeni glasnik BiH", broj 7/03).

Član 30.  
Mandati članova Upravnog odbora

1. Mandati članova u prvom sastavu bit će raspoređeni kako je predviđeno članom 29.ovog zakona (Imenovanje članova Upravnog odbora).  
2. Svaki član Upravnog odbora bit će na dužnosti do isteka mandata na koji je imenovan i do imenovanja njegovog nasljednika, ili do opoziva u skladu s članom 32. (Opoziv člana Upravnog odbora i generalnog direktora).  
3. Nakon prvog mandata, članovi Odbora imenuju se na period od najduže pet (5) godina i zadržavaju raspoređene mandate. Nijedan član odbora ne može obavljati dužnost u više od dva (2) mandata.

Član 31.  
Uslovi za imenovanje u Upravni odbor i na mjesto generalnog direktora

1. Članovi Upravnog odbora moraju imati univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije i moraju imati značajno iskustvo i stručnost u oblastima prijenosa električne energije, usluga električne energije, pravnog restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, privatizacije, finansija, računovodstva, konkurentnosti, tržišta, regulacije ili potreba korisnika prijenosne mreže za uslugama električne energije.  
2. Lice se ne može kvalificirati za člana Upravnog odbora ili za generalnog direktora ukoliko je:  
a)osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup što je nespojivo s dužnostima člana Upravnog odbora ili generalnog direktora;  
b)ukoliko mu je zakonom zabranjeno obavljanje drugih dužnosti;  
c)ukoliko ima preko šezdesetpet (65) godina starosti na dan imenovanja ili u slučaju produženja mandata; ili  
d)ukoliko postoji sukob interesa na način propisan u Etičkom kodeksu, ili kad je on prekršen.
3. Članovi Uprave Kompanije, uključujući i generalnog direktora, ne mogu u isto vrijeme biti i članovi Upravnog odbora Kompanije.

Član 32.  
Opoziv člana Upravnog odbora i generalnog direktora

1. Član Upravnog odbora i generalni direktor mogu biti opozvani ili njihova ostavka prihvaćena od strane organa koji ih je imenovao i prije isteka njegovog mandata, i to:  
a)U slučaju bolesti, smrti ili nesposobnosti da obavlja svoje dužnosti;  
b)U slučaju da mu je izrečena presuda za počinjeno krivično djelo;  
c)U slučaju sukoba interesa, kako je to propisano u Etičkom kodeksu Kompanije ili Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02), ili drugim kršenjem Etičkog kodeksa; ili  
d)U slučaju neobavljanja dužnosti ili ukoliko je član djelovao nezakonito ili s krajnjom nepažnjom.  
2. Član Upravnog odbora može dobrovoljno podnijeti ostavku.

Član 33.  
Sjednice Upravnog odbora

1. Vrijeme, mjesto i način održavanja sjednica Upravnog odbora utvrdit će se Statutom i Poslovnikom o radu, s tim da se sjednice moraju održati najmanje jednom u tri mjeseca.  
2. Sjednicu Upravnog odbora može sazvati predsjednik Upravnog odbora ili bilo koja dva člana. Na sjednici mora biti sve vrijeme osiguran kvorum od četiri (4) člana Upravnog odbora pored nezavisnog člana, kako bi punopravno mogli raditi. Poziv za sjednicu dostavlja se najmanje tri (3) radna dana prije njenog održavanja, osim ukoliko član ne potpiše saopćenje da ne može prisustvovati, prije ili za vrijeme te sjednice, u kom slučaju prethodni poziv nije potreban.  
3. Međutim, na sjednici mora biti osiguran kvorum od pet (5) članova Upravnog odbora, pored nezavisnog člana, kako bi mogli donijeti odluke o pitanju prodaje, prijenosa, dodjele, stavljanja pod hipoteku, davanja u zalog, iznajmljivanja, davanja garancija, zamjene, transfera i drugog vida opterećenja ili raspolaganja akcijama bilo koje vrijednosti i svim investicijama kapitala u iznosu koji prelazi 1.000.000,00 EUR.

Član 34.  
Dužnost članova Upravnog odbora

1. Članovi Upravnog odbora Kompanije izvršavat će svoje obaveze i ovlaštenja marljivo, u dobroj vjeri i u interesu Kompanije i akcionara, s marljivošću, pažnjom i sposobnostima koje razumna lica pokazuju u sličnim situacijama i na sličnim funkcijama. Članovi Upravnog odbora imaju obavezu povjerljivosti prema Kompaniji. U obavljanju svojih dužnosti, članovi Odbora mogu se u svim slučajevima pouzdati u finansijske izvještaje Kompanije, bilo da su pismeno ovjereni od strane nezavisnog međunarodnog računovođe ili računovodstvene firme, da bi se na pravi način predstavilo finansijsko stanje Kompanije ili u vidu izvještaja odboru dostavljenog od generalnog direktora ili direktora za finansijska i administrativna pitanja.  
2. Članovi Upravnog odbora obavijestit će Odbor o njihovom ličnom interesu u bilo kojoj drugoj instituciji, bilo da su vlasnici ili nosioci određene funkcije ili imaju neki drugi lični interes, bez obzira da li ih ovi interesi mogu dovesti ili ne u sukob s interesima Kompanije. Članovi Upravnog odbora koji nemaju interes u konkretnom slučaju odredit će da li taj interes zahtijeva povlačenje prava tog člana odbora da glasa o bilo kojim pitanjima. Godišnji izvještaj koji je vezan za gore navedene slučajeve bit će poslan premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, premijeru Republike Srpske i DERK-u.  
3. Članovi Upravnog odbora ne mogu biti tuženi za službene radnje obavljene u dobroj vjeri prilikom vršenja svojih funkcija. Kompanija će, u skladu sa Statutom i odgovarajućim pravilnikom, zaštititi od odgovornosti člana Upravnog odbora ili direktora od bilo kojeg postupka koji se može pokrenuti zbog obavljanja dužnosti tog lica u dobroj vjeri, na mjestu člana Odbora ili direktora, u skladu sa Statutom i pravilnikom.

Član 35.  
Komisije i funkcije članova Upravnog odbora

1. Upravni odbor može većinom glasova svojih članova oformiti izvršnu komisiju i druge radne organe iz redova svojih članova. Svaki organ i komisija se sastoji od dva ili više članova. Odbor može toj komisiji ili drugim radnim tijelima dodijeliti dio ili cjelokupna ovlaštenja Upravnog odbora, osim ukoliko nije drugačije određeno Statutom. Struktura, sastav i obaveze takvih komisija i funkcije pojedinačnih članova Odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu.  
2. Predsjednika Upravnog odbora među sobom biraju članovi Upravnog odbora, osim nezavisnog člana Odbora, i to prostom većinom glasova. Sve druge funkcije u Upravnom odboru biraju se glasanjem članova Odbora na način utvrđen Statutom.

Član 36.  
Proces imenovanja generalnog direktora

Upravni odbor imenuje generalnog direktora Kompanije na osnovu javnog konkursa i transparentnog procesa izbora kandidata.

Član 37.  
Ovlaštenja generalnog direktora

1. Generalni direktor odgovoran je za:  
a)Upravljanje programima, službama i osobljem Kompanije;  
b)Organiziranje i rukovođenje poslovnim aktivnostima;  
c)Utvrđivanje poslovne politike;  
d)Usmjeravanje i nadgledanje pravnih poslova;  
e)Usmjeravanje i implementaciju planova poslovanja i razvoja;  
f)Utvrđivanje i predlaganje Upravnom odboru pravilnika i Etičkog kodeksa,  
g)Provođenje odluka Upravnog odbora;  
h)Odlučivanje o organizacionim pitanjima, uključujući i imenovanje i razrješenje direktora Kompanije, u skladu sa Statutom i pravilnicima;  
i)Pripremanje tromjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovnim aktivnostima i njihovo podnošenje na uvid Upravnom odboru;  
j)Donošenje pravilnika i drugih akata i propisa Kompanije, osim Statuta, a za čije donošenje nije nadležan Upravni odbor;  
k)Zastupanje Kompanije u pravnim sporovima; i  
l)Provođenje svih drugih aktivnosti koje Odbor smatra neophodnim i koje su potrebne za efikasno poslovanje Kompanije, u skladu s ovim zakonom, Statutom i pravilnicima.  
2. Generalni direktor imenuje ostale članove Uprave na osnovu otvorenog procesa zapošljavanja koje će za cilj imati odabir najkvalificiranijeg kandidata na način propisan Statutom. Ostali članovi Uprave podnose izvještaje generalnom direktoru.  
3. Generalni direktor obavlja svoju dužnost i koristi ovlaštenja u dobroj vjeri, imajući u vidu interese Kompanije i vlasnika akcija, marljivo, s brigom i vještinom koje bi razumna lica pokazivala u sličnim situacijama i na sličnim funkcijama.  
4. Generalni direktor obavijestit će Upravni odbor u slučaju sukoba između njegovih ličnih interesa na drugom poslu, bilo kao vlasnika ili nosioca funkcije ili bilo kojeg drugog ličnog interesa, s interesima Kompanije. Upravni odbor odlučit će da li potencijalni sukob interesa zahtijeva od generalnog direktora da prenese svu odgovornost za donošenje odluka o pitanjima u vezi s potencijalnim sukobom interesa na drugog direktora Kompanije.

Član 38.  
Mandat generalnog direktora

Mandat generalnog direktora traje četiri (4) godine, osim ukoliko se ne razriješi dužnosti u skladu s članom 39. (Opoziv) ovog zakona, s tim da mu mandat može biti obnovljen samo jednom, u trajanju od naredne četiri (4) godine. Nijedno lice ne može obavljati funkciju generalnog direktora duže od osam (8) godina.

Član 39.  
Opoziv

Generalni direktor može biti opozvan s dužnosti od strane Upravnog odbora, u skladu s članom 32. ovog zakona (Opoziv člana Upravnog odbora i generalnog direktora).

Član 40.  
Pravo na eksproprijaciju

1. U svrhu obavljanja svojih djelatnosti u skladu s članom 2. ovog zakona (Svrha i isključivo ovlaštenje), Kompanija može pokrenuti proceduru za eksproprijaciju zemljišta u privatnom vlasništvu.  
2. Svaki postupak eksproprijacije, uključujući i svaku reviziju tog postupka od strane Suda, provodit će se u skladu sa zakonom entiteta u kojem se zemljište nalazi, koji će vlasniku eksproprirane imovine u privatnom vlasništvu isplatiti nadoknadu.

Član 41.  
Likvidacija

1. Vijeće ministara Bosne i Herecegovine, Vlada Republike Srpske ili Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mogu pokrenuti postupak za likvidaciju Kompanije. Nakon toga, Skupština akcionara može glasati o pitanju likvidacije nakon što se utvrdi da postojanje Kompanije nije više potrebno za ispunjenje ciljeva i svrha utvrđenih u čl. 1. (Ciljevi) i 2. (Svrha i isključivo ovlaštenje) ovog zakona. Prije početka procesa likvidacije Kompanije, neophodno je dobiti odobrenje DERK-a.  
2. U roku od tri (3) dana nakon pokretanja postupka za likvidaciju od strane Skupštine akcionara i prispijeća odobrenja za likvidaciju od strane DERK-a, obavijest o namjeri likividacije Kompanije dostavit će se u skladu sa Zakonom o registraciji.  
3. Nakon podnošenja obavijesti o namjeri likvidacije, Kompanija će biti likvidirana u skladu s postupkom koji je utvrdio Upravni odbor i u skladu s važećim propisima koji se odnose na likvidaciju kompanija registriranih po Zakonu o registraciji.

PRIJELAZNE ODREDBE

Član 42.  
Odnos prema drugim zakonima

1. Ovaj zakon zasniva se na odredbama Zakona o prijenosu. Sve odredbe ovog zakona zamjenjuju vremenske rokove, raspored i zahtjeve propisane Zakonom o prijenosu ili drugim zakonima i propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji mogu biti u suprotnosti s odredbama ovog zakona.  
2. Osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim zakonom, dok se ne donesu zakoni i propisi Bosne i Hercegovine koji reguliraju izdavanje i registraciju akcija, likvidaciju i druga pravna pitanja koja su potrebna za efikasno funkcioniranje Kompanije, primjenjivat će se zakoni i propisi Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, u skladu sa Statutom. U slučaju sukoba zakona o pitanjima koja proističu iz ugovora, Statutom će se utvrditi pravni režim koji će se primijeniti. U slučaju sukoba zakona o pitanjima koja nisu povjerljive prirode, kao što su, između ostalog, oporezivanje i eksproprijacija, primjenjuje se princip teritorijalnosti.  
3. Nakon stupanja na snagu zakona koji reguliraju izdavanje i registraciju akcija, entitetski zakoni iz člana 18. ovog zakona. (Izdavanje i registracija akcija) neće se primjenjivati na Kompaniju. Međutim, ova odredba neće uticati na proporcionalno vlasništvo akcija entiteta. Nakon stupanja na snagu zakona koji reguliraju druga pitanja iz stava 2. ovog člana, entitetski zakoni i propisi neće se primjenjivati na Kompaniju.

Član 43.  
Prijelaz zaposlenika

1. Od dana registracije Kompanije svi zaposlenici, zaposleni radi obavljanja aktivnosti vezanih za prijenos za Javno matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Javno preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, postat će zaposlenici Kompanije.  
2. Ništa što je sadržano u ovom članu neće ograničiti diskreciono pravo Upravnog odbora, niti generalnog direktora, da uruči otkaz ili izmijeni opis poslova, doprinose i nadoknade za bilo kojeg zaposlenika Kompanije, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Član 44.  
Imenovanje i prva sjednica Upravnog odbora

1. Prva imenovanja u Upravni odbor obavit će se najkasnije devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.  
2. Upravni odbor sastat će se u roku od deset (10) dana od dana imenovanja.  
3. Najstariji član Upravnog odbora privremeno će obavljati dužnost predsjednika Odbora u svrhu sazivanja prve sjednice Upravnog odbora, sve dok Upravni odbor ne izabere predsjednika. Na prvoj sjednici članovi Upravnog odbora će: a) preduzeti sve potrebne aktivnosti da okončaju popis sredstava, donesu odluke o pitanju zaposlenika i procjeni sredstava, b) utvrditi početni budžet za sve svoje troškove koji će se pojaviti u procesu osnivanja Kompanije prije njene registracije i budžet dostaviti DERK-u na odobrenje u skladu s članom 46. (Osnivački troškovi Kompanije i zahtjev za odobrenje DERK-u) ovog zakona.

Član 45.  
Imenovanje generalnog direktora

Najkasnije četrdesetpet dana (45) od svoje prve sjednice, Upravni odbor imenovat će generalnog direktora.  
Generalni direktor ne može biti iz istog konstitutivnog naroda kao i predsjednik Upravnog odbora.

Član 46.  
Troškovi osnivanja Kompanije i zahtjev za odobrenje DERK-u

1. Najkasnije trideset (30) dana nakon prve sjednice, Upravni odbor podnijet će prijedlog obračuna troškova za osnivanje Kompanije kao i prijedlog budžeta Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Javnom matičnom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske. Elektroprivrede su odgovorne za plaćanje troškova osnivanja Kompanije proporcionalno relativnoj netovrijednosti sredstava koja je određena elektroprivreda unijela u Kompaniju. Ukoliko proporcionalne iznose nije moguće odrediti, predloženi osnov za obračun može biti po jedna trećina udjela za svaku od tri elektroprivrede, a elektroprivrede će biti odgovorne za odgovarajuće konačno utvrđivanje troškova nakon osnivanja Kompanije. Upravni odbor može podnijeti elektroprivredama revidirani obračun za dodatne troškove, kako bi troškovi bili pokriveni usljed kašnjenja ili iz nekog drugog opravdanog razloga.  
2. Ako se elektroprivrede saglase s predloženim budžetom, one su odgovorne za urgentno plaćanje svojih udjela u troškovima osnivanja Kompanije.  
3. Ako elektroprivrede ne izvrše plaćanje svojih proporcionalnih udjela iz obračuna troškova podnesenog od Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana podnošenja, spor će se hitno uputiti na rješavanje po skraćenom arbitražnom postupku propisanom u ovom članu. Ovaj postupak arbitraže bit će konačni pravni lijek za bilo koji spor koji se bude odnosio na troškove osnivanja na osnovu ovog člana.  
4. Kako bi pokrenuo skraćeni arbitražni postupak koji bi se odnosio na troškove osnivanja, Upravni odbor ili elektroprivrede podnijet će obračun troškova ministru za energiju, industriju i rudarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i ministru industrije, energetike i razvoja Republike Srpske. Dva ministra odabrat će trećeg arbitra na osnovu sporazuma u roku od 30 dana od dana podnošenja prvog zahtjeva za arbitražu nakon isteka prijelaznog perioda. Ako dva ministra u propisanom roku ne odaberu trećeg arbitra, tada će Vijeće ministara imati dodatni rok od 30 dana da to učini. U slučaju da Vijeće ministara ne odabere trećeg arbitra u propisanom roku, Visoki predstavnik može odlučiti da imenuje trećeg arbitra. Upravni odbor i elektroprivrede će u potpunosti sarađivati kao strane u arbitražnom postupku. Arbitraža će biti obavljena po skraćenom postupku u roku od 30 dana od dana imenovanja trećeg arbitra. Arbitražna odluka donijet će se na osnovu većine glasova među tri arbitra. Odluka će biti konačna i obavezujuća za Kompaniju i elektroprivrede kao i za njihove sljednike u oblasti proizvodnje ili distribucije i neće biti mogućnosti žalbe na ovu odluku.  
5. U roku od šezdeset (60) dana od prve sjednice, Upravni odbor uputit će DERK-u zahtjev za odobrenje početnih tarifa. DERK će donijeti rješenje o utvrđivanju privremene tarife u roku od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja zahtjeva, a to rješenje može uključivati uslove za naredna podešavanja tarife.

Član 47.  
Usvajanje Statuta

U roku od četrdesetpet (45) dana od dana izdavanja konačnog rješenja DERK-a povodom zahtjeva za odobrenje početnih tarifa, Upravni odbor uputit će prijedlog statuta na odobrenje Skupštini akcionara koja će ga i usvojiti. Statut Kompanije kao i svaka njegova izmjena i dopuna bit će objavljeni u "Službenom glasniku BiH".

Član 48.  
Usvajanje pravilnika i Etičkog kodeksa

U roku od devedeset (90) dana od dana svog imenovanja, generalni direktor predložit će, a Upravni odbor odobriti pravilnike i Etički kodeks Kompanije kako bi se omogućilo uspješno funkcioniranje Kompanije.

Član 49.  
Registracija Kompanije i početak poslovanja

1. U roku od trideset (30) dana od dana usvajanja Statuta od strane Skupštine akcionara, Upravni odbor podnijet će prijavu za registraciju Kompanije. Ta prijava bit će sačinjena u skladu sa uslovima propisanim u Zakonu o registraciji i bazirat će se na popisu sredstava i obaveza neophodnih za prijenos i djelatnosti vezane za prijenos, u skladu s članom 5. ovog zakona (Osnivanje Kompanije).  
2. Upravni odbor preduzet će sve neophodne aktivnosti kako bi se osiguralo da Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Javno matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske okončaju prijenos i aktivnosti vezane za prijenos električne energije nakon registracije i početka poslovanja Kompanije. Pored toga, Upravni odbor preduzet će sve neophodne aktivnosti kako bi se osiguralo da su sva sredstva, obaveze i zaposlenici potrebni za poslovanje Kompanije preneseni na istu, od strane Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Javnog matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske u skladu s članom 5. (Osnivanje Kompanije) i članom 43. (Prijelaz zaposlenika) ovog zakona.  
3. Ako nastane spor o pitanju odluka nezavisnog člana vezanih za alokaciju imovine i sredstava prema članu 5.(Osnivanje Kompanije), spor će se rješavati putem podnošenja zahtjeva za arbitražu na osnovu ovog člana po isteku prijelaznog perioda. Procedura arbitraže bit će isključivi, konačni i obavezujući pravni lijek za bilo koji spor nastao zbog odluke nezavisnog člana, a koja se odnosi na alokacije imovine i sredstava u skladu s ovim članom, i nakon donošenja arbitražne odluke neće biti moguće koristiti nijedan drugi pravni lijek.  
4. Oštećena strana može podnijeti zahtjev za arbitražu u roku od 120 (stotinuidvadeset) dana po isteku prijelaznog perioda ministru za energiju, industriju i rudarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i ministru industrije, energetike i razvoja Republike Srpske. Dva ministra odabrat će trećeg arbitra na osnovu sporazuma u roku od 30 dana od dana podnošenja prvog zahtjeva za arbitražu nakon isteka prijelaznog perioda. Ako dva ministra u propisanom roku ne odaberu trećeg arbitra, Vijeće ministara imat će dodatni rok od 30 dana da to učini. U slučaju da Vijeće ministara ne odabere trećeg arbitra u propisanom roku, Visoki predstavnik može odlučiti da imenuje trećeg arbitra. Kompanija i elektroprivrede će u potpunosti sarađivati u arbitražnom postupku. Arbitražna odluka donijet će se na osnovu većine glasova među tri arbitra.

Član 50.  
Trajanje prijelaznog perioda

1. Prijelazni period počinje danom stupanja na snagu ovog zakona i prestaje kada: a) su završeni svi prenosi sredstava, obaveza i zaposlenika neophodnih da bi Kompanija djelovala u skladu s članom 5. (Osnivanje Kompanije) i 43. (Prijelaz zaposlenika) ovog zakona; b) je Kompanija registrirana prema članu 8. ovog zakona. (Registracija Kompanije), i c) je imenovano pet članova Upravnog odbora pored nezavisnog člana, u skladu s članom 29. ovog zakona. (Imenovanje Upravnog odbora). Nakon datuma prestanka prijelaznog perioda, nezavisni član bit će član Upravnog odbora u skladu s ovlaštenjima iz člana 28. (Odlučivanje Upravnog odbora) i 29. (Imenovanje Upravnog odbora) ovog zakona.
2. Kada se ispune uslovi iz ovog člana za okončanje prijelaznog perioda, Upravni odbor formalno će proglasiti kraj prijelaznog perioda i to objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Član 51.  
Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana za osnivanje Kompanije

1. U slučaju da se bilo koja od sljedećih aktivnosti ne završi u rokovima navedenim u ovom članu, nezavisni član preuzet će isključiva ovlaštenja za osnivanje Kompanije u skladu s ovim članom preuzimajući bilo koje vršenje ovlaštenja za osnivanje Kompanije od ostalih članova Odbora:  
a)u roku od stotinuišezdeset dana (160) nakon stupanja na snagu ovog zakona: sva imenovanja u Upravni odbor (član 29.); prvi sastanak Upravnog odbora (član 44.); imenovanje generalnog direktora (član 45.); podnošenje obračuna troškova osnivanja Kompanije i podnošenje zahtjeva na odobrenje DERK-u (član 46.);  
b)usvajanje Statuta u roku propisanom u članu 47. ovog zakona;  
c)usvajanje pravilnika i Etičkog kodeksa u roku propisanom u članu 48. ovog zakona; i  
d)zahtjev za registraciju Kompanije u roku propisanom u članu 49. ovog zakona.  
2. U preostalom prijelaznom periodu na osnovu člana 50. ovog zakona (Trajanje prijelaznog perioda) nezavisni član imat će sva ovlaštenja potrebna za osnivanje i poslovanje Kompanije. Tokom ovog perioda, članovi Upravnog odbora će i dalje nastojati pomoći nezavisnom članu kako bi završio aktivnosti na osnivanju Kompanije. Nezavisni član nastojat će redovno sazivati sastanke s imenovanim članovima Upravnog odbora i s njima vršiti konsultacije kako bi postigao konsensus u vezi s primjenom odluka o osnivanju Kompanije.  
3. Nakon završetka prijelaznog perioda na osnovu člana 50. ovog zakona (Trajanje prijelaznog perioda) sva ovlaštenja prelaze ponovo na Upravni odbor.  
4. Ako nezavisni član preuzme isključiva ovlaštenja za osnivanje Kompanije na osnovu ovog člana, imat će sva ovlaštenja Upravnog odbora iz ovog zakona, kao i sljedeća vanredna ovlaštenja:  
a)Do mjere koja bude neophodna kako bi se osiguralo osnivanje Kompanije, nezavisni član vršit će sva ovlaštenja akcionara i skupštine akcionara na osnovu čl. 22. (Donošenje odluka na Skupštini akcionara) i 27. (Ovlaštenja Upravnog odbora) ovog zakona do završetka prijelaznog perioda. Vršenje prava akcionara od strane nezavisnog člana bit će isključivo i preduprijedit će svako drugo vršenje ovlaštenja od strane akcionara, s tim da će nezavisni član akcionarima pružati razumne informacije u vezi s aktivnostima koje preduzima u skladu s ovlaštenjima iz ovog člana.  
5. Za vrijeme trajanja prijelaznog perioda, nezavisni član neće biti krivično odgovoran ili tužen u parnici za bilo koji akt izvršen u okviru njegovog djelokruga dužnosti u skladu s ovim zakonom.

Član 52.  
Imenovanje i status nezavisnog člana Upravnog odbora u prijelaznom periodu

1. Bez obzira na odredbe člana 29. (Imenovanje Upravnog odbora), u toku prijelaznog perioda iz člana 50. (Trajanje prijelaznog perioda), nezavisni član Upravnog odbora imenuje se u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima u Vijeću ministara i drugim imenovanjima ("Službeni glasnik BiH", broj 7/03), ali u svakom slučaju bit će imenovan najkasnije šezdeset (60) dana nakon dana stupanja na snagu ovog zakona. Nezavisnog člana predlažu entitetski premijeri a imenuje ga
Vijeće ministara BiH, samo za prijelazni period. U slučaju da Vijeće ministara ne imenuje nezavisnog člana u roku i u skladu s ovim članom, Visoki predstavnik može odlučiti da imenuje nezavisnog člana. Nezavisni član može biti u prijelaznom periodu državljanin druge države.
2. U toku prijelaznog perioda nezavisni član Upravnog odbora i Upravni odbor dostavljat će mjesečne izvještaje premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, premijeru Republike Srpske i predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a kopije izvještaja dostavljat će ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ministru za energiju, industriju i rudarstvo Federacije BiH i ministru privrede, energetike i razvoja Republike Srpske.  
3. Po završetku prijelaznog perioda, entitetske vlade imenovat će novog nezavisnog člana u skladu s odredbama člana 29. ovog zakona.
  
ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.  
Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 75/04, 16. jula 2004. godine, Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Martin Raguž, s. r.  
Predsjedavajući Doma naroda Goran Milojević, s. r.