07.09.2010

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za:

 • vanjskotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH;
 • pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama;
 • pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za obnovu i rekonstrukciju BiH;
 • odnose sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
 • pripremu i izradu makroekonomskih odnosa strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa;
 • poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor;
 • razvoj i promociju preduzetništva;
 • kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosa u izvozu i uvozu;
 • zaštitu potrošača;
 • konkurenciju;
 • koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći BiH izuzev dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije;
 • veterinarstvo.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, kooridniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima:

 • poljoprivrede;
 • energetike;
 • zaštita okoline, razvoj i korištenje prirodnih resursa;
 • turizma.

U sastavu ovog Ministarstva kao upravna organizacija je Ured za veterinarstvo BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine.