26.04.2023

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba/Potvrda  

 

Odlukom oprivremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba(u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na ovoz robe po osnovu ove Odluke.

Odredbama člana 2. stav (4)Odluke propisano je da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdaje Potvrdu da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji. Navedenu potvrdu (original, ovjerenu kopiju ili kopiju sravnjenu s originalom od strane UINO) potrebno je priložiti Upravi za indirektno oporezivanje, uz carinsku deklaraciju zajedno s potvrdom Vanjskotrgovinske komore BiH da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se Ministarstvu na priloženom obrascu Zahtjeva.

Uz popunjeni zahtjev za izdavanje potvrde potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1)      Dokaz o upisu u sudski registar (Rješenje o registraciji ili aktuelni izvod iz sudskog registra - kopije), ID i PDV broj (kopije), te obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti / obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (izdaje nadležni statistički organ - kopija);

2)      Izjavu korisnika da će uvezeni repromaterijal koristiti u vlastitoj proizvodnji (na memorandumu firme potpisanu od ovlaštene osobe);

3)      Opis proizvodnih kapaciteta (pogona, opreme, kapacitet proizvodnje, broj zaposlenih...);

4)      Dokaze o uplaćenim taksama;

5)      Podatke o efektima Odluke na poslovanje preduzeća u prethodnoj godini (na memorandumu firme potpisanu od ovlaštene osobe). Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 45. sjednici održanoj 16.12.2021. godine donijelo Zaključak kojim je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo da ubuduće sačinjava i Vijeću ministara BiH dostavlja godišnje izvještaje o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba. U skladu sa navedenim Zaključkom svi raniji korisnici ovih povlastica su dužni da dostave pokazatelje o efektima Odluke na poslovanje preduzeća u prethodnoj godini. Podaci trebaju da prikažu da li je došlo do rasta ukupne proizvodnje, broja zaposlenih, ulaganja u opremu ili modernizaciju proizvodnje, rasta prodaje ili konkurentske pozicije na tržištu kako bi se opravdalo eventualno produžavanje suspenzija po svakoj tarifnoj oznaci s obzirom da je Odluka privremenog karaktera.

 

Potvrda Ministarstva izdaje se na godišnjoj osnovi i veže se za period važenja Odluke.

 

Zahtjevi se,zajedno sa dokazima o uplaćenim taksama i ostalom traženom dokumentacijom,dostavljaju Ministarstvu na adresu:

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Musala broj 9

71 000, Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

Uplatni računi za administrativne takse pripadaju Jedinstvenom računu trezora BiH (JRT). Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne takse su sljedeći:

 

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 1341021020000276 (Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo).

 

 

Taksa za Zahtjev i za Potvrdu:

Taksa za Zahtjev: iznos od  5,00 KM; poziv na broj 1; vrsta prihoda 722101;

Taksa za Potvrdu: iznos od 15,00 KM; poziv na brој4; vrsta prihoda 722104;

U korist: JRT Trezor BiH – Depozitni račun;

Budžetska organizacija: 0801999;  vrsta uplate 0;

Općina: upisati šifru matične općine prebivališta-sjedišta podnositelja zahtjeva-uplatioca (firme).

 

 

 

RELEVANTNI PROPIS