05.04.2018

Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Ljiljana Lovrić rođena je 21. avgusta 1976. godine u Sarajevu. Na poziciju zamjenice ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa imenovana je 23. decembra 2019. godine.  

Od 1990. do 1995. godine pohađala je Prvu gimnaziju u Sarajevu, te Opću gimnaziju u Puli (Hrvatska). 

Studirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Hrvatska) od 1995. do 2000. godine, gdje je stekla zvanje diplomirani sanitarni inženjer. Magistrirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) 2007. godine, te stekla zvanje magistra biotehničkih znanosti.  

Kao profesor strukovnih predmeta - prehrambeni tehničar radila je u Srednjoj školi Kreševo od 2001. do 2006. godine, nakon čega je bila mlađi asistent na smjeru Sanitarno inženjerstvo Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. 

Od 2007. do 2015. godine bila je šef kabineta/savjetnik u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Od januara do marta 2015. godine bila je savjetnik predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, a u aprilu iste godine ponovo je imenovana za šefa kabineta/savjetnika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Na toj poziciji ostaje do imenovanja na funkciju zamjenice ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 23. decembra 2019. godine.