26.11.2018

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba/Potvrda  

 

Odlukom oprivremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba(u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na ovoz robe po osnovu ove Odluke.

Odredbama člana 2. stav (4)Odluke propisano je da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdaje Potvrdu da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji. Navedenu potvrdu (original, ovjerenu kopiju ili kopiju sravnjenu s originalom od strane UINO) potrebno je priložiti Upravi za indirektno oporezivanje, uz carinsku deklaraciju zajedno s potvrdom Vanjskotrgovinske komore BiH da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se Ministarstvu na priloženom obrascu Zahtjeva.

Uz popunjeni Zahtjev za izdavanje potvrde potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

(1)       Dokaz o upisu u sudski registar: Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra (kopije),

(2)       ID i PDV broj (kopije),

(3)       Obavijest o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti / Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnost (Izdaje nadležni statistički organ; kopija),

(4)       Izjavu korisnika da će uvezeni repromaterijal koristiti u vlastitoj proizvodnji (na memorandumu firme potpisanu od ovlaštene osobe)   

(5)       Opis proizvodnih kapaciteta (pogona, opreme, kapacitet proizvodnje, broj zaposlenih...).

 

Potvrda Ministarstva izdaje se na godišnjoj osnovi i veže se za period važenja Odluke.

 

Zahtjevi se,zajedno sa dokazima o uplaćenim taksama i ostalom traženom dokumentacijom,dostavljaju Ministarstvu na adresu:

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Musala broj 9

71 000, Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

Uplatni računi za administrativne takse pripadaju Jedinstvenom računu trezora BiH (JRT). Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne takse su sljedeći:

 

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo).

 

 

Taksa za Zahtjev i za Potvrdu:

Taksa za Zahtjev: iznos od  5,00 KM; poziv na broj 1; vrsta prihoda 722101;

Taksa za Potvrdu: iznos od 15,00 KM; poziv na brој4; vrsta prihoda 722104;

U korist: JRT Trezor BiH – Depozitni račun;

Budžetska organizacija: 0801999;  vrsta uplate 0;

Općina: upisati šifru matične općine prebivališta-sjedišta podnositelja zahtjeva-uplatioca (firme).

 

 

 

RELEVANTNI PROPIS

 

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2022. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/22)