02.02.2018

Aktuelni projekti

1. Projekti Svjetske banke

 1.1. Projekt kontrole zagađenja okoliša Jadranskog mora

Projekt se finansira grant sredstvima GEF-a u ukupnom iznosu 6,77 miliona USD. Bosni i Hercegovini je dodijeljeno 2,44 miliona USD i Hrvatskoj 4,33 miliona USD. Objavljen je u "Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori", broj 2/2015. godine.

Konkretni ciljevi projekta su:

(a) smanjenje ispuštanja zagađenja od prekograničnog značaja, naročito azota, na izabranim kritičnim tačkama istočne obale Jadranskog mora; i

(b) unaprjeđenje kapaciteta  Bosne i Hercegovine za pripremu projekata za smanjenje zagađenja na izabranim lokacijama u Hercegovini i jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju osjetljivih područja mora. Projekt se implementira u periodu 2014-2019. godine.

1.2.    Projekt upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu

Svjetska banka je 9. maja 2016. godine odobrila Regionalni projekt upravljanja slivom Drine u vrijednosti 8,4 miliona USD, što je rasporedjeno proporcionalno teritoriji sliva: Bosna i Hercegovina 37% što iznosi 3.375.270 USD (Republika Srpska 1.129.875 USD, Federacija BiH 359.875 USD i MVTEO 1.885.520 USD), Crna Gora 32% što iznosi 2.721.525 USD i Srbija 31% što iznosi 2.635.625 USD. Planirano je da se Projekat  realizira do 31. oktobra 2020. godine.

 

2. Projekti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (United Nations Development Programme – UNDP )

2.1.   Projekt  Zeleni energijski razvoj (Green Energy Development – GED)

GED projekt se implementira od 2014. godine, te je ukupna dosadašnja vrijednost projekta preko 23 miliona KM. Opći cilj projekta je stvoriti samoodrživ sistem i povoljne uvjete za investicije u projekte povećanja energijske efikasnosti uz ostvarenje novčanih ušteda budžetskih korisnika, povećanje broja „zelenih radnih mjesta“, zapošljavanje domaće radne snage i reinvestiranje ušteđenih sredstava, što doprinosi razvoju tržišta i vodi ka povećanju privrednog napretka.

Projekt se provodi putem brojnih aktivnosti kroz pet projektnih komponenti koje se provode u oba entiteta:                                       

- jačanje kapaciteta lokalnih institucija i energijskih profesionalaca,

- institucionalizacija energijskog menadžmenta na svim nivoima vlasti,

- legislativno-finansijski okviri,

provedba infrastrukturnih mjera,

podizanje svijesti šire javnosti o energijskoj efikasnosti. 

undp

Pod provedbom infrastrukturnih mjera se podrazumijeva implementacija građevinskih i mašinskih radova u metodološki odabranim javnim objektima u cilju smanjenja ekvivalentnih emisija CO2, uštede energije i uštede ekvivalentnih novčanih izdataka za energiju. Planirano trajanje projekta je 4 godine – do 2018. godine. Više informacija o projektu možete naći ovdje.

1.1.   Projekt zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini – nastavak projekta

UNDP kancelarija u Bosni i Hercegovini je započela implementaciju nastavka projekta Zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem drvne biomase u Bosni i Hercegovini. Projekt je finansiran od strane Češke razvojne agencije, a njegov opći cilj je doprinos poboljšanju životnog standarda domaćeg stanovništva dugoročnim smanjenjem emisija CO2, putem općeg pristupa u vidu većeg udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u energijskim ciljevima BiH. Projektom se nastoje ostvariti i poboljšati sljedeće oblasti: 

- revidiranje i usvajanje barem jednog dokumenta vezanog za politike korištenja drvne biomase do završetka projekta,

- ažuriranje Akcionog plana za korištenje OIE u BiH u vezi s drvnom biomasom i osiguranje njegovog usvajanja do januara 2018. godine,

- identifikacija, kvantifikacija i mapiranje eksploatacije drvne biomase u BiH,

- implementacija najmanje tri infrastrukturna projekta korištenja drvne biomase u zgradama javne namjene do kraja 2018. 

biomasa

Projekt se implementira u periodu 2016-2019. godine. Više informacija o projektu možete naći ovdje.

3. Projekti Američke agencije za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development - USAID)

1.1.   Projekt Investiranje u sektor energije (Energy Investment Activity-EIA)

Glavni cilj projekta Investiranje u sektor energije je da pomogne BiH da privuče investicije i otvori nova radna mjesta u sektoru energije. Putem ovog projekta, USAID radi na revidiranju i usklađivanju procesa izdavanja dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije, kako bi se širom zemlje osigurala konzistentnost, transparentnost i ambijent povoljan za investicije. Ovaj projekt će kreirati i preporučiti zakonske mjere na svim nivoima vlasti koje će stimulirati investicije u nove elektrane, posebno u elektroenergijska postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju na bazi biomase, u za to pogodnim regionima zemlje. Projekt će, također, pomoći uspostavu maloprodajnog tržišta na kom će potrošači električne energije moći izabrati svoje snabdjevače, radit će na unaprjeđenju energijske efikasnosti među operatorima distributivnog sistema i snabdjevačima kako bi se reducirala emisija CO2 i troškovi energije. Pored toga, ovaj projekt će osigurati podršku Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u vezi s njegovom ulogom u koordinaciji energijskog sektora BiH, na njenom putu ka Evropskoj uniji. 

usaid