Poziv za dostavljanje iskaza interesa br. BA/RS/MN-WBDRBMP-QCBS-CS-19-05 za Projekat upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu

30.01.2019

U okviru realizacije Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu, koji se finansira sredstvima granta Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF), i u skladu sa instrukcijama Svjetske banke, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavljuje Poziv za dostavljanje iskaza interesa za studiju:

“Izrada studije vodnih resursa sliva rijeke Drine i izrada hidrauličkih i hidroloških modela za sliv rijeke Drine sa višenamenskom optimizacijom rada akumulacija“, broj: BA/RS/MN-WBDRBMP-QCBS-CS-19-05.

Poziv možete preuzeti ovdje.