VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

07.03.2019

Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 25/06 i 88/15) (dalje: Zakon) određeni su nosioci zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini, njihove nadležnosti i uloga u sistemu zaštite potrošača. Jedan od nosilaca zaštite potrošača je Vijeće za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine (dalje: Vijeće), koje je započelo sa radom u februaru 2008. godine. Ovo Vijeće ima funkciju stručno-konsultativnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

Vijeće je imenovano na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o imenovanju članova Vijeća („Službeni glasnik BiH”, br. 89/06, 10/08, 24/09, 63/10, 32/12, 9/13, 78/15, 66/16 i 69/18). Poslovi koje Vijeće u okviru svoje nadležnosti obavlja propisani su članom 107. Zakona, a obuhvataju sljedeće aktivnosti:

-          predlaganje na usvajanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača i praćenje njegovog izvršavanja,

-          utvrđivanje osnove politike za zaštitu potrošača,

-          usmjeravanje obima djelatnosti koje se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz Budžeta Bosne i Hercegovine.

 

Sastav Vijeća je određen članom 106. stav (1) Zakona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo je petnaest članova Vijeća, i to predstavnike: Ministarstva, Konkurencijskog vijeća, Ureda za veterinarstvo, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Agencije za statistiku, Instituta za standardizaciju, Instituta za mjeriteljstvo, Instituta za intelektualno vlasništvo, Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, dva predstavnika Saveza udruženja za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine i po jednog predstavnika organizacije potrošača entiteta.

 

Vijećem predsjedava predstavnik Ministarstva. Vijeće održava sjednice najmanje četiri puta godišnje. Sve pravne, stručne. administrativno-tehničke i druge poslove vezane za rad Vijeća u Ministarstvu obavlja Odjel za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju s obzirom da Vijeće nema status pravnog lica.

 

Način rada i odlučivanja Vijeća, prava i dužnosti Predsjedavajućeg i članova Vijeća, akti Vijeća, te druga pitanja bitna za njegov rad i funkcioniranje, uređeni su Poslovnikom o radu.

 

 

Kontakt: Zoran Krndelj, sekretar Vijeća,

               Tel: 033263165; Faks: 033 552512,

               zoran.krndelj@mvteo.gov.ba