31.01.2018

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori”, broj: 10/08) koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sastavni dio SSP-a bio je i Privremeni Sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima koji je stupio na snagu 01.07.2008. godine i njegova primjena prestala je stupanjem na snagu SSP-a. Zaključivanjem SSP-a, Bosni i Hercegovini je prema evolutivnoj klauzuli potvrđen status potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

Na zahtjev Evropske komisije, a nakon što je Hrvatska pristupila EU, Bosna i Hercegovina je pregovarala i u Briselu 15. decembra 2016. godine sa Evropskom zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj Uniji („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori’’, broj: 8/17) koji je stupio na snagu 1. februara 2017. godine. Ovaj protokol zajedno sa svojim aneksima čini sastavni dio SSP-a.