01.02.2018

Bosna i Hercegovina i WTO


wtowto_mmet


Proces pristupanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO)

Bosna i Hercegovina je u potpunosti opredijeljena za punu integraciju svoje ekonomije u međunarodni multilateralni trgovinski sistem, uspostavljen u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i na izgradnju svog trgovinskog zakonodavstva, zasnovanog na pravilima i principima na kojima počiva ova organizacija.  U tom kontekstu, jedan od primarnih ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine je njeno punopravno članstvo u ovoj organizaciji.

Hronološki pregled aktivnosti prije započinjanja pregovora

 • 18. maja 1999. godine Predsjedništvo BiH je prihvatilo Inicijativu Vijeća ministara BiH i donijelo Odluku o pokretanju pregovora za pristupanje BiH u WTO i usvojilo Plan aktivnosti državnih i entitetskih organa, a  kao nositelja aktivnosti odredilo Ministarstvo vanjske trgovine  trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
 • U maju 1999. godine Sekretarijatu WTO dostavljen je zvaničan zahtjev Bosne i Hercegovine za pristupanje u ovu organizaciju.
 • 15. jula 1999. godine na sjednici Generalnog Vijeća WTO-a, BiH je dobila status posmatrača u ovoj međunarodnoj organizaciji.
 • Na istoj sjednici ustanovljena je WTO Radna grupa za BIH  sa zadatkom “da ispita zahtjev BiH da pristupi Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u skladu s članom XII Marakeškog Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i da Generalnom Vijeću WTO-a dostavi preporuke koje mogu uključiti i nacrt Protokola o pristupanju”.
 • Za predsjedavajućeg WTO Radne grupe za BiH određen je gospodin P.R. Jenkins (V.Britanija). Neposredno prije održavanja trećeg kruga pregovora za novog predsjedavajućeg imenovan je ambasador Istavan Major (Mađarska).
 • Kao osnova za otpočinjanje pregovora za pristupanje BiH WTO-u, u septembru 2002. godine Sekretarijatu WTO-a je dostavljen Memorandum o  vanjskotrgovinskom režimu BiH.

Pravila za vođenje pregovora

Kao konačni rezultat pregovora, Bosna i Hercegovina treba pristupiti “Marakeškom sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije” uključujući njegove Anekse:

 • Aneks 1A – Opći sporazum o carinama i  trgovini(GATT 1994), sa 11 pojedinačnih sporazuma u oblasti  trgovine robom: 

1. Sporazum o poljoprivredi;

2. Sporazum o primjeni SPS mjera;

3. Sporazum o primjeni člana VI GATT-a 1994 (antidamping);

4. Sporazum o primjeni člana VII GATT-a 1994 (carinsko vrednovanje);

5. Sporazum o postupku izdavanja uvoznih dozvola;

6. Sporazum o kontroli robe prije isporuke;

7. Sporazum o pravilima porijekla;

8. Sporazum o zaštitnim mjerama;

9. Sporazum o subvencijama i kompenzatornim mjerama;

10. Sporazum o tehničkim barijerama trgovini; i

11. Sporazum o trgovinskim mjerama u oblasti investicija politika (TPRM).

Napomena: 22.  februara 2017. godine stupio je na snagu Sporazum o olakšavanju trgovine, koji je postao sastavni dio Aneksa 1A

 • Aneks 1B - Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS);
 • Aneks 1C - Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog  vlasništva (TRIPS).

O pristupanju naprijed pomenutim sporazumima se pregovara i treba osigurati odgovarajuće zakonodavstvo usaglašeno s ovim sporazumima.

Po okončanju pregovora BiH, također, ima obavezu pristupanja sljedećim aneksima Marakeškog sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, o kojima se ne pregovara:

 • Aneks 2. - Dogovor o pravilima i procedurama za rješavanje trgovinskih sporova (DSU); i
 • Aneks 3. - Mehanizam kontrole trgovinske politike.  

što podrazumijeva da se bezrezervno prihvataju pravila rješavanja međunarodnih trgovinskih sporova u okviru WTO-a i periodični mehanizam kontrole trgovinskih politika zemalja članica WTO-a nakon pristupanja ovoj organizaciji.

Iako pregovori za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji predstavljaju jedan jedinstven proces, isti se uslovno mogu podijeliti:

Sa stanovišta predmeta pregovora na tri zasebne oblasti:

- Pregovori u oblast trgovine robama;

- Pregovori u oblasti trgovine uslugama;  i

- Pregovori u oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Sa stanovišta načina vođenja pregovora, također, na tri cjeline:

1.  Pregovori o vanjskotrgovinskom režimu BiH - faza multilateralnih pregovora sa svim članicama WTO Radne grupe za BiH (započeti 2002. godine dostavljanjem Memoranduma o vanjskotrgovinskom režimu BiH);

2.  Bilateralni pregovori o pristupu tržištu sa zainteresiranim članicama WTO Radne grupe za BiH; i

3. Plurilateralni pregovori o domaćoj podršci poljoprivredi i izvoznim subvencijama.

Pregovori o vanjskotrgovinskom režimu BiH

Ciljevi pregovora o vanjskotrgovinskom režimu BiH su sljedeći:

 • ispitivanje usklađenosti bh. zakonodavstva i prakse sa WTO pravilima i identifikacija razlika,
 • utvrđivanje obaveza u pogledu usklađivanja zakonodavstva i prakse sa WTO pravilima (izmjena postojećih ili donošenje novih propisa).

Ovo je faza multilateralnih pregovora sa svim članicama WTO Radne grupe za BiH koji se odvijaju u serijama pismenih pitanja i odgovora. Ispitivanje vanjskotrgovinskog režima BiH započelo je 2002. godine dostavljanjem Memoranduma.

U skladu s procedurom, pregovori u ovom segmentu se odvijaju u serijama pitanja članica Radne grupe u svim oblastima bh. zakonodavstva vezanim za trgovinu robama i uslugama, u cilju ispitivanja usklađenosti s pravilima i principima na kojima se zasniva WTO sistem.

Svaki krug pitanja i odgovora BiH se formalno okončava Sjednicom WTO Radne grupe za Bosnu i Hercegovinu, na kojoj se rezimira stanje i evidentiraju preostale obaveze. U dosadašnjem toku pregovora održano je 12 (dvanaest) krugova pregovora. Stanje pregovora u ovoj oblasti prati se putem dva dokumenta:

 • „Legislativni akcioni plan Bosne i Hercegovine“ koji  predstavlja sistematiziran pregled:
  • usvajanja novih zakona i podzakonskih akata kojima bi se regulirale pojedine oblasti pokrivene pojedinačnim WTO sporazumima;
  • usvajanja izmjena i dopuna postojećih propisa u cilju njihovog usklađivanja s odredbama WTO sporazuma;
  • formiranja novih institucija u cilju efikasnije primjene domaćih propisa u skladu s pravilima WTO;
  • uspostave informativnih tačaka u okviru institucija BiH radi informiranja članica WTO o propisima i praksi iz oblasti tehničke regulative i trgovine uslugama;
  • pristupanja međunarodnim ugovorima i konvencijama iz oblasti prava intelektualnog vlasništva.

i

 • „Nacrt izvještaja Radne grupe za BiH“ u kojem se evidentiraju stanje i promjene u svim oblastima u toku pregovora i formuliraju konačne obaveze koje će Bosna i Hercegovina preuzeti nakon okončanja pregovora, a koje će biti sastavni dio finalnog izvještaja Radne grupe i Protokola o pristupanju.

Bilateralni pregovori o pristupu tržištu

Pregovori o pristupu tržištu predstavljaju dio WTO pristupnih pregovora i istovremeno njihovu završnu fazu. Ovaj segment pregovora započinje kada se u prethodnoj fazi pregovaranja postigne značajan napredak na planu usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s pravilima i zahtjevima koje postavljaju pojedinačni WTO sporazumi, odnosno koje zahtijeva WTO članstvo. 

Specifičnost pregovora o pristupu tržištu je da se vode na bilateralnoj osnovi sa zainteresiranim članicama WTO Radne grupe.

Bilateralni pregovori o pristupu tržištu obuhvataju:

a) Pregovore o carinskim koncesijama u oblasti trgovine robom;  i

b) Pregovore o preuzimanju posebnih obaveza u oblasti trgovine uslugama.

Pravilo je da zemlja koja pristupa Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u završnoj fazi svojih pregovora daje određene ustupke u formi carinskih koncesija (snižavanje carina) u oblasti trgovine robama, odnosno putem preuzimanja posebnih obaveza u oblasti trgovine uslugama, u smislu njihove dalje liberalizacije.  

a) Pregovori o carinskim koncesijama i obavezama u oblasti trgovine robama uključuju pregovore o snižavanju carina i preuzimanju obaveze ograničavanja od njihovog budućeg povećanja. Pravilo je da su polazna osnova za ove pregovore carinske stope koje su trenutno u primjeni;

b) Pregovori o preuzimanju posebnih obaveza u oblasti trgovine uslugama.

uključuju pregovore o ograničenjima u pristupu tržištu za pružanje usluga za sva domaća i strana pravna i fizička lica (ograničavanje “pristupa tržištu”), kao i pregovore o ograničenjima samo za strana pravna i fizička lica (ograničavanje  “nacionalnog tretmana”).

Ovi pregovori se vode u skladu sa CPC klasifikacijom usluga u 12 sektora i preko 150 podsektora  za sva četiri oblika pružanja usluga:

(1) Pružanje usluga preko granice;

(2) Korištenje usluga u inostranstvu;

(3) Pružanje usluga putem komercijalnog prisustva u zemlji; i

(4) Pružanje usluga putem prisustva fizičkih lica.

 

Pregovori o domaćoj podršci poljoprivredi i izvoznim subvencijama

Pregovori o domaćoj podršci poljoprivredi i izvoznim subvencijama vode se na plurilateralnoj osnovi sa zainteresiranim članicama Radne grupe. Suština ovih pregovora je u utvrđivanju visine (nivoa) subvencija koje se odobravaju kroz mjere koje spadaju u grupu za koje postoji obaveza smanjenja ukoliko prelaze de minimis podršku  (5 -10 % od ukupne priozvodnje).

Pregovori u ovoj oblasti se vode na bazi dokumenta pod nazivom “Informacija o domaćoj podršci i izvoznim subvencijama u poljoprivredi za najpovoljniji trogodišnji period” (WT/ACC/4).

Ovaj dokument sadrži pregled sljedećih mjera u oblasti podrške domaćoj poljoprivredoj proizvodnji za posmatrani period: 

 1. Mjere izuzete od obaveze smanjenja koje uključuju: 

a)“Green Box” mjere;

b) mjere koje se odnose na “Razvojne programe” u poljoprivredi; i

c) mjere koje se odnose na direktna plaćanja kroz programe ograničavanja proizvodnje

     2. Mjere za koje postoji obaveza smanjenja ukoliko prelaze de minimis podršku  (5 -10 % od ukupne priozvodnje) i kalkulaciju AMS-a (Ukupna mjera podrške).

     3. Mjere koje predstavljaju direktne izvozne subvencije.

 

Trenutno stanje pregovora

Multilateralni pregovori o vanjskotrgovinskom režimu BiH

 • “Legislativni akcioni plan” realiziran u potpunosti;
 • Sekretarijat WTO-a pripremio ažuriranu verziju Nacrta izvještaja o pristupanju (Draft Working Paty Report –DWPR)

 Dokumenti proslijeđeni članicama WTO Radne grupe za BiH, kao preduslov za zakazivanje XIII. sjednice Radne grupe

Bilateralni pregovori o pristupu tržištu u oblasti roba i usluga  

 • Pregovori u ovoj oblasti su u potpunosti okončani sa četrnaest zemalja, bilateralni protokoli potpisani sa Kanadom, Norveškom, Japanom, Kinom, Švicarskom, El Salvadorom, Hondurasom, Dominikanskom Republikom, EU, Indijom, Korejom, Meksikom, Ekvadorom i Panamom; 
 • Pregovori sa SAD su okončani, tekst bilateralnog Protokola usaglašen, očekuje se dogovor o datumu potpisivanja;
 • Pregovori u ovoj oblasti  još uvijek aktivni sa Brazilom, Ukrajinom i Ruskom Federacijom.

 Plurilateralni pregovori o domaćoj podršci poljoprivredi

Zaključno sa XII. sjednicom Radne grupe, pregovori u ovoj oblasti su završeni. Predstoji formalna verifikacija postignutih rezultata pregovora na XIII. sjednici Radne grupe.