01.02.2018

Svjetska trgovinska organizacija
 (World Trade Organization- WTO)

wto wto_building

 

Osnovne informacije

Naziv organizacije: Svjetska trgovinska organizacija (wto.org)

Sjedište: Ženeva, Švicarska
Osnovana: 1. januara 1995.
Uspostavljena: kao rezultat Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora (1986-94)  
Članstvo: 164 zemlje članice
Aktuelni glavni direktor: Roberto Azevêdo
Status Bosne i Hercegovine: Posmatrač, pregovori o pristupanju BiH WTO-u u toku

Svjetska  trgovinska organizacija (WTO) je međunarodna organizacija čijim osnivanjem je uspostavljen institucionalni i pravni okvir međunarodnog multilateralnog trgovinskog sistema. Suština uspostave ovog sistema je u jasnom definiranju pravila i principa u okviru kojih se odvija  trgovina među članicama Svjetske trgovinske organizacije. Osnovu međunarodnog multilateralnog trgovinskog sistema čine WTO sporazumi koji su usvojeni kao rezultat Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora i predstavljaju Anekse Marakeškog sporazuma:

  • Aneks 1A: Multilateralni sporazumi o trgovini robama, uključujući Opći sporazum o carinama i trgovini iz 1994. i pojedinačne sporazume kojima se reguliraju određene oblasti trgovine robama;                                                                                                          
  • Aneks 1B: Opći sporazum o trgovini uslugama;
  • Aneks 1C : Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva.

Prijevodi tekstova  pomenutih WTO sporazuma dostupani su putem linka: REZULTATI URUGVAJSKE RUNDE MULTILATERALNIH PREGOVORA

U skladu sa naprijed navedenim, osnovna funkcija Svjetske trgovinske organizacije je (i) administriranje primjene naprijed pomenutih multilateralnih sporazuma među članicama ove organizacije. U tom kontekstu, uspostavljen je i (ii) mehanizam kontrole trgovinskih politika članica koji je propisan u  Aneksu 3 Rezultata Urugvajske runde multilateralnih pregovora.

U slučaju spora među članicama vezano za primjenu naprijed pomenutih sporazuma, osiguran je (iii) sistem rješavanja trgovinskih sporova u okviru WTO-a, čije procedure su propisane i sadržane u Aneku 2: Dogovor o pravilima i procedurama za rješavanje sporova.

Konačno, Svjetska trgovinska organizacija predstavlja i (iv) forum za pregovore među članicama o daljnjoj liberalizaciji svjetske trgovine i dogradnji postojećih pravila.

Za više informacija o WTO-u pogledati OSNOVNE INFORMACIJE O WTO-u, gdje je dostupan prijevod brošure WTO-a iz 1999. „Trgovina u budućnosti“.              

Posebna pažnja u okviru Svjetske trgovinske organizacije posvećena je zemljama koje su nakon njenog osnivanja ostale izvan ovog sistema. Za ove zemlje propisana je posebna procedura pristupanja ovoj organizaciji, koja podrazumijeva (i) preispitivanje trgovinskog režima zemlje u pristupanju, kao i pregovore o pristupu tržištu roba i usluga ovih zemalja s postojećim članicama.

Bosna i Hercegovina ima status posmatrača u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji od 1999. godine, a pregovori za pristupanje ovoj organizaciji su još uvijek u toku. Za detaljnije informacije o stanju ovog procesa su relevantne informacije dostupne putem linka BiH i WTO.   

Uspostava svjetskog multilateralnog trgovinskog sistema u okviru WTO-a podrazumijeva uvođenje u upotrebu nove terminologije u međunarodnim trgovinskim odnosima. Osnovni trogovinski pojmovi dostupni su putem linka GLOSAR WTO TERMINA.