FILTRIRANJE PRIKAZA

31.01.2018

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i država EFTA-e  sadrži 54. člana i 8. aneksa te pokriva sljedeće oblasti:

 • Trgovina robama;
 • Intelektualno vlasništvo;
 • Investicije, usluge i javne nabavke;
 • Plaćanja i kretanja kapitala;
 • Trgovina i održivi razvoj;
 • Institucionalne odredbe; i
 • Rješavanje sporova.

 • Trgovina robama

Ovo poglavlje regulira osnove i pravila trgovine između dvije strane, uključujući: obuhvat proizvoda, primjenu pravila porijekla, pitanje snižavanja carinskih stopa u okviru dogovorenih prijelaznih perioda, kao i primjene mjera uvoznih ograničenja, unutrašnjeg oporezivanja, sanitarnih i fito-sanitarnih mjera, tehničkih propisa, pravila konkurencije, subvencija i kompenzatornih mjera, antidampinga, globalnih i bilateralnih zaštitnih mjera koja su uređena u skladu sa važećim WTO pravilima u svakoj od ovih oblasti.

Ovim poglavljem se uglavnom regulira trgovina industrijskim proizvodima, te ribom i ribljim proizvodima, dok je trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima (PAPs) regulirana posebnim Aneksom-Prerađeni poljoprivredni proizvodi (Aneks II). Trgovina baznim poljoprivrednim proizvodima regulirana je bilateralnim sporazumima između svake članice EFTA-e i BiH.

Pravila o porijeklu i metode administrativne saradnje  bazirani su na Regionalnoj konvenciji  o  Pan-Euro-Mediteranskim pravilima  porijekla (PEM Konvencija), kojom je omogućena dijagonalna kumulacija sa EFTA zemljama (izuzev baznih poljoprivrednih proizvoda na koje se primjenjuje bilateralna kumulacija), zemljama članicama EU i zemljama CEFTA Sporazuma, dok će sa zemljama ili teritorijima koji su uključeni u Euro- Mediteransko partnerstvo na osnovu Barselonske deklaracije dijagonalna kumulacija biti potencijalno omogućena kada odgovarajući sporazumi sa  tim zemljama budu na snazi.

Ovo poglavlje sadrži i član koji se odnosi na pitanja olakšavanja trgovine među stranama, a koje je šire regulirano u Aneksu-Olakšavanje trgovine (Aneks V). 

 • Intelektualno vlasništvo 

Ovo poglavlje posvećeno je  zaštiti intelektualnog vlasništva i zasniva se na principima WTO Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS). Zaštita prava intelektualnog vlasništva detaljnije je definirana u Aneksu sporazuma o zaštiti intelektualnog vlasništva (Aneks VII).

Prava i obaveze strana detaljno su utvrđene za sljedeće oblasti: autorsko pravo i srodna prava, pečati, patenti, industrijski dizajn, oznake geografskog porijekla i neobjavljene informacije.

 • Investicije, usluge i javne nabavke 

Investicije

U oblasti  investicija cilj je da se osiguraju stabilni, pravični i transparenti uvjeti za ulagače druge Strane koja vrši ili je zainteresirana za ulaganja.

Usluge

Trgovina uslugama regulirana je sukladno odredbama Općeg sporazuma o trgovini uslugama („GATS“).

Javne nabavke

Sporazum uključuje odredbu o javnim nabavkama u cilju osiguravanja transparentnosti i izbjegavanje diskriminacije. 

 • Plaćanja i kretanja kapitala 

Ovo pogljavlje bavi se pitanjem plaćanja u međunarodnim transakcijama i kretanjem kapitala, kao i mogućnošću da u slučaju platnobilansnih teškoća zemlja koja se u njima nalazi, može u skladu s uslovima utvrđenim u okviru GATT-a i članom VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti restriktivne mjere u pogledu tekućih plaćanja, ukoliko su one nužne.

 • Trgovina i održivi razvoj 

Ovo poglavlje obuhvata dvije oblasti: zaštitu prava na radu i zaštitu okoliša. U ovoj oblasti Strane će težiti olakšavanju i unaprjeđenju investicija, trgovine robom i uslugama uz puno očuvanje okoliša, uključujući korištenje novih tehnologija koje će pospješiti zaštitu okoliša, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i eko-označavanja robe. 

 • Institucionalne odredbe 

U okviru ovog poglavlja sadržane su odredbe kojima se regulira uspostava Zajedničkog  komiteta s utvrđenim ovlaštenjima. Zajednički komitet, nadgleda i upravlja provedbu  sporazuma, te uspostavlja odgovarajućе organe za koje smatra da su mu potrebni u ispunjavanju njegovih zadataka. 

 • Rješavanje sporova 

Ovo poglavlje detaljno definira pravila i procedure za rješavanje sporova.