FILTRIRANJE PRIKAZA

31.01.2018

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i država EFTA 

 Aneksi 

Trgovina robom

Aneks I

Izuzeti proizvodi

 

Aneks II

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

 

Aneks III

Riba i ostali morski proizvodi

 

Aneks IV

Industrijski proizvodi

 

Aneks V

Olakšavanje trgovine

 

Aneks VI

Mandat pododbora za pravila porijekla, carinske postupke i olakšavanje trgovine

 

Aneks VII

Zaštita intelektualnog vlasništva

 

Aneks VIII

Prijelazne odredbe

 

Pravila o porijeklu i administrativna saradnja  

Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mеditeranskim preferencijalnim pravilima porijekla

 

Bilateralni sporazumi o poljoprivredi 

Island – Bosna i Hercegovina

Norveška – Bosna i Hercegovina

Švicarska – Bosna i Hercegovina