30.01.2018

Obilježavanje malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije

- Rješenja o za pravna lica koja ispunjavaju uslove za obilježavanje proizvedenog, uvezenog, izvezenog odnosno prenesenog malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije;

- Vođenje Centralnog registra oznaka za malo oružje, lako naoružanje i pripadajuću municiju;

- Vršenje nadzora nad licima koja imaju obaveze ili ovlaštenja za obilježavanje oružja ili municije

Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije („Službeni glasnik BiH“, broj 83/16)