03.04.2018

Registracija pravnih lica za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene

Sva lica koja se bave vanjskotrgovinskim prometom roba i usluga navedenih u Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme i Listi roba posebne namjene moraju biti upisana u odgovarajuće Registre koji se vode u Ministarstvu.

Postupak upisa, postupak brisanja iz Registra iizdavanje Rješenja o upisu u Registar lica vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene vrši se u skladu sa Zakonom o kontroli oružja, vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16) i Pravilnikom o vođenju registra lica vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 68/17).

Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o upisu u Registar možete preuzeti ovdje. Potrebna dokumentacija, takse/naknade koje je potrebno uplatiti kao i ostale informacije vezane za ovaj administrativni postupak nalaze se ovdje.