31.01.2018

cefta

Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006)

Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) potpisan je 19. decembra 2006. godine u Bukureštu, a za Bosnu i Hercegovinu stupio je na snagu 22. novembra 2007. godine. Sporazum je objavljen u „Službenom glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 9/07.

Potpisnice sporazuma su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ulaskom u članstvo EU Hrvatska se povukla iz CEFTA-e.

Potpisivanjem CEFTA 2006 Strane su iskazale opredjeljenje da unaprijede trgovinsku i investicijsku politiku zemalja Jugoistočne Evrope. Njime je osnovana zona slobodne trgovine u skladu s odredbama ovog Sporazuma i pravilima i procedurama Svjetske trgovinske organizacije. Sporazum je u potpunosti prilagođen pravilima i procedurama Svjetske trgovinske organizacije i odredbama Evropske unije, a efikasno implementiran, Sporazum pruža okvir CEFTA Stranama za pristupanja EU.

CEFTA Strane su tokom 10 godina primjene Sporazuma produbile i unaprijedile svoje odnose kroz usvajanje Odluka na sastancima Zajedničkog odbora te usvajanjem Dodatnih protokola Sporazumu. Tako je Odlukom CEFTA Zajedničkog odbora broj 2/2009 i broj 3/2013 izmjenjen Aneks II Protokola koji se odnosi na definiciju pojma „proizvodi s porijeklom“ i metodama administrativne saradnje, kako bi se prilagodili Pan-Euro- Mediteranskoj Konvenciji o preferencijalnim pravilima porijekla. Dodatnim protokolom 3 koji je stupio na snagu 01. decembra 2014. godine Bosna i Hercegovina i Republika Albanija su ukinule sve carine na uvoz, sve takse jednakog učinka, kao i sve uvozne takse fiskalne prirode u trgovini između njih koje su bile preostale čime je postignuta potpuna liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima BiH sa Albanijom. Dodatnim protokolom 5 o olakšavanju trgovine, koji su sve CEFTA Strane prihvatile 26. maja 2017. godine, pojednostavit će se inspekcije koje se odnose na sve carinske postupke i smanjiti formalnosti u najvećoj mogućoj mjeri, te dogovoriti načini razmjene podataka između carinskih organa CEFTA Strana u skladu sa njihovim državnim zakonima i omogućiti uzajamno priznavanje državnih Programa ovlaštenih privrednih subjekata usklađenih sa EU propisima. Osnovni cilj Dodatnog protokola 6 o liberalizaciji trgovine uslugama, koji će biti prihvaćen na sastanku ZO krajem novembra 2017. godine, jeste jačanje ekonomske saradnje i trgovine kroz liberalizaciju trgovine uslugama u sektorima u kojima su sve Strane prepoznale zajedničke interese