FILTRIRANJE PRIKAZA

05.09.2018

Napomena: Obrasce zahtjeva potrebno dvostrano štampati na način da se pripadajuća uputstva i obrazloženja nalaze na poleđini zahtjeva koji se podnosi.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje CITES dozvola, potvrda i drugih akata, potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i to u iznosu od 5,00KM (za zahtjev) i 15,00 KM (za rješenje)tj. u ukupnom iznosu od 20,00 KM, na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), a u skladu s tarifnim brojem 1. i 3. Tarife administrativnih taksi.

Naplata administrativnih taksi vršit će se na ovaj način do donošenja posebnog propisa o visini administrativnih taksi, kako je propisano članom 36. Odluke o uvjetima i načinu provedbe Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 31/18).

Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne takse su sljedeći:

-        JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (UniKredit banka d.d. Mostar)

-        JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (UniKredit banka a.d. Banja Luka)

-        JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa:5556000031201417 (Nova banka a.d. Banja Luka)

-        JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa:5620128137723339 (NLB banka a.d. Banja Luka).

Podaci za popunjavanje uplatnice:

 

Budžetska organizacija: 0801999

Općina: upisati broj matične općine sjedišta podnosioca zahtjeva (firme)

Taksa za rješenje - 15 KM; poziv na broj 3, vrsta prihoda 722103

Taksa na zahtjev - 5 KM; poziv na broj 1, vrsta prihoda 722101

Primalac: JRT BiH

Svrha: CITES dozvola/potvrda/drugi akt