ZAŠTITA OKOLIŠA

30.01.2018

Zaštita okoliša

Okoliš je složeni prirodni i društveni pojam za područje Zemlje kojeg su oblikovali i sadržajno ispunili složeni prirodni i društveni procesi. Okoliš čine prirodno okruženje, tlo, zrak, voda, biosfera i izgrađeni (vještački) okoliš, koji je nastao kao rezultat aktivnosti ljudskog faktora. Bosna i Hercegovina se susreće s brojnim problemima u oblasti zaštite okoliša, a posebno treba istaći nedovoljno razvijene kapacitete, kao i mnoge socio-ekonomske i institucionalne probleme.

Proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji jedan je od glavnih pokretača reformi u oblasti okoliša, što se u najvećoj mjeri odnosi na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s EU acquis. Osim usvojene zakonske legislative, provedbenih propisa, pravila i procedura, te ratificiranja mnogih međunarodnih sporazuma, izrađen je i veliki broj strateških dokumenata, koji predstavljaju osnovu kontinuiranog rada BiH na ostvarenju reformi u sektoru okoliša. 

Nadležnosti za pitanje zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini podijeljene su na nekoliko administrativnih nivoa. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je nadležno za pitanja zaštite okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa na državnom nivou. U ovom okviru djeluje i Odjellza zaštitu okoliša, a njegovi zadaci su koordinacija i saradnja sa nadležnim institucijama u oblasti okoliša na svim nivoima vlasti u BiH; učešće u implementaciji međunarodnih sporazuma u oblasti okoliša; učešće u radu međunarodnih organa u oblasti okoliša; priprema i realizacija projekata iz oblasti zaštite okoliša; provedba procedure za potpisivanje i pristupanje međunarodnim sporazumima, konvencijama i protokolima; praćenje realizacije IPA projekata i projekata drugih međunarodnih organizacija u oblasti okoliša; pripremanje informacija vezano za stanje u oblasti okoliša; prikupljanje, praćenje i analiziranje podataka o trendovima u oblasti okoliša u zemlji i svijetu; saradnja i razmjena informacija s globalnim i regionalnim međunarodnim organizacijama i forumima.

Dugoročnu zaštitu okoliša na državnom nivou osigurat će uključivanje zahtjeva, potreba i ciljeva zaštite okoliša u planske i razvojne dokumente svih sektora koji su izvori pritiska na okoliš.