30.01.2018

Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline

Mirza Hujić, pomoćnik ministra

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 953 535
Fax: +387 33 552 512
e-mail: mirza.hujic@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

 • Izrada zakona i podzakonskih akata;
 • Izrada stručnih analiza, informacija i prijedloga vezano za stanje u oblasti zaštite okoliša, upravljanja vodama i turizma;
 • Utvrđivanje strategija i razvojnih politika u oblasti zaštite okoliša, upravljanja vodama i turizma i predlaganje mjera za poboljšanje stanja;
 • Prikupljanje, praćenje i analiza podataka iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja vodnim resursima;
 • Prikupljanje, praćenje i analiza podataka o trendovima u oblasti turizma u zemlji i svijetu i uticaj tih trendova na situaciju u zemlji;
 • Praćenje i implementacija međunarodnih i domaćih inicijativa, konvencija, projekata i programa u oblastima iz nadležnosti Sektora;
 • Priprema i vođenje procesa za pristupanje BiH novim međunarodnim sporazumima (konvencijama i protokolima);
 • Izvještavanje institucija u zemlji i inostranstvu o stanju u oblasti zaštite okoliša, upravljanja vodama i turizma;
 • Saradnja sa relevantnim institucijama na državnom i entitetskom nivou;
 • Saradnja sa relevantnim institucijama na državnom i entitetskom nivou u cilju promocije turizma u zemlji i inostranstvu;
 • Analitičko praćenje i izrada stručnih analiza, informacija i mišljenja u oblasti okolišne problematike i međunarodne saradnje u pogledu održivog razvoja, kao i izrada i provedba vlastitih BH programa i strateških dokumenata i međunarodnih studija iz ove oblasti;
 • Saradnja sa strukturama Evropske unije (Evropska komisija i Agencija za okoliš, i dr.) u oblasti razvoja okolišne politike BiH i usklađivanja BH zakonske legislative i propisa, te standarda u oblasti zaštite okoliša sa standardima i propisima Evropske unije, te njihove provedbe u praksi;
 • Sve druge aktivnosti u okviru međunarodne i domaće saradnje koje se pokažu kao neophodne za adekvatno praćenje stanja, provedbu politike i implementaciju potrebnih mjera i projekata u svhu održivog menadžmenta u oblastima iz nadležnosti Sektora.

Kontakti Sektora

Odjel za vodne resurse

Rada Milisav, šef Odjela

Tel: +387 33 262 155
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: rada.milisav@mvteo.gov.ba

Odjel za turizam

Jelica Grujić, šef Odjela

Tel: +387 33 408 708
Fax: + 387 33 552 512
e-mailjelica.grujic@mvteo.gov.ba

Odjel za zaštitu okoliša

Senad Oprašić, šef Odjela 

Tel: +387 33 953 536
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: senad.oprasic@mvteo.gov.ba