VODNI RESURSI

30.01.2018

Vodni resursi Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je zemlja bogata vodnim resursima. Međutim, količina zagađenja koje dolazi od urbanih i industrijskih otpadnih voda, primijenjene prakse u poljoprivrednoj proizvodnji, prekomjernog zahvatanja podzemnih voda, načina korištenja voda, kao i evidentnog uticaja klimatskih promjena, predstavlja najveći izazov za očuvanje i unaprijeđenje postojećeg stanja voda u BiH. 

Svjesni da vodni resursi nisu neiscrpni, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH  je, u skladu sa svojim nadležnostima, a u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, čvrsto opredjeljeno da radi na njihovoj zaštiti i održivoj upotrebi, kao  i na uspostavljanju mogućnosti pristupa vodi za piće za svakoga. Aktivnosti se simultano provode u BiH, kao  i na regionalnom nivou kroz različite oblike saradnje, a s ciljem ispunjavanja preuzetih obaveza, kao što su Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals-SDGs), Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ispunjavanje obaveza iz UN i drugih Konvencija i Sporazuma koje je ratifikovala BiH.

Takođe, uzimajući u obzir da je ključno opredjeljenje BiH integracija u Evropsku uniju, reforma  i prioriteti u sektoru voda su fokusirani na primjenu evropskog zakonodavstava, odnosno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim. Bosna i Hercegovina, kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, preuzela je djelimično ili u potpunosti sve ključne ciljeve zakonodavstva EU u pogledu upravljanja vodama, i ugradila ih u svoje zakonske i strateške dokumente. Za dalji razvoj sektora voda u BiH, u narednom periodu je neophodno nastaviti aktivnosti na implementaciji strateških i planskih dokumanata, unaprjeđenju pravnog okvira i postizanju vrlo visokog stepena usaglašenosti sa relevantnim zakonodavstvom EU, obezbjeđenju dodatnih eksternih izvora finansiranja, jačanju međusektorske i regionalne saradnje kao i jačanju saradnje sa civilnim društvom.