02.02.2018

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 

http://www.fbihvlada.gov.ba

Vlada Republike Srpske

http://www.vladars.net

Ministarstvo trgovine i turizma RS

www.vladars.net

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

www.fmoit.gov.ba

Vlada Brčko Distrikta, Odjel za turizam, kulturu i sport

www.bdcentral.net

Turistička organizacija RS

www.turizamrs.org

Turistička zajednica FBiH

www.bhtourism.ba

Vanjskotrgovinska komora BiH

www.komorabih.ba

Privredna komora RS

www.komorars.ba

Privredna komora FBiH

www.kfbih.com

Delegacija Evropske unije u BiH

http://europa.ba/

Razvojni program Ujedinjenih nacija

http://www.undp.ba

Američka agencija za međunarodnu saradnju –USAID

http://www.usaid.gov/ba/