TURIZAM

30.01.2018

Turizam u Bosni i Hercegovini

Prednosti koje Bosna i Hercegovina posjeduje u razvoju turizma su prije svega netaknuta priroda, bogatstvo rijekama i termalnim vodama, bogata kulturno-historijska baština i brojna svetišta, koja predstavljaju potencijal za razvoj različitih oblika turizma u našoj zemlji. Međunarodno priznati i važni događaji također privlače značajan broj turista.

U tom smislu, sektor turizma u Bosni i Hercegovini ima visok potencijal koji je potrebno dodatno iskoristiti.

Odsjek za turizam ispred Ministarstva vanjske trgovine trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koje je u skladu sa svojim nadležnostima i u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a u cilju poboljšanja i razvoja turističkog sektora, obavlja poslove iz oblasti sklapanja međunarodnih sporazuma o saradnji u oblasti turizma, uzima učešće u radu domaćih i međunarodnih radnih grupa za razvoj turizma (Radna grupa za koordinaciju aktivnosti u turizmu u Bosni i Hercegovini, EUSAIR, Savska komisija...) i u saradnji sa međunarodnim organizacijama, učestvuje u implementaciji projekata, koji se odnose na zaštitu prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa, eko-turizam, adekvatnu promociju turističke ponude i marketing u Bosni i Hercegovini.