ZAKONSKI OKVIR

02.02.2018

 

Zakon o ministarstvima i drugim organima i tijelima uprave u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 i 59/09, 103/09) 

 

Zakon o upravi BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09)

 

Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Službeni glasnik BiH“, broj 29/00)

Zakon o izmjenama o dopunama zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 32/13)

 

Mehanizmi koji su uspostavljeni za potrebe provođenja međunarodnih sporazuma/ugovora/konvencija koje je ratificirala Bosna i Hercegovina su:

 

Spisak focal point-a (kontakt tačaka) u Bosni i Hercegovini za međunarodne konvencije iz oblasti zaštite okoliša i voda

Zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o Uređenju institucionalne i organizacione infrastrukture za upravljanje okolinom i GEF programima u Bosne i Hercegovine (66. sjednica Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održana 16.05.2002. godine)

Uputa ministra Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o izboru i radu „fokal pointa“ koje imenuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, broj 01-1-02-3262/12 od 29.11.2012. godine.

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uspostavljanju Ovlaštenog organa za provođenje projekata Mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime u Bosni i Hercegovini (Designated National Authority – Bosne i Hercegovine (DNA Bosne i Hercegovine), („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - broj 102/10).

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Ovlaštenog organa za provođenje projekata Mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime u Bosni i Hercegovini (DNA Bosne i Hercegovine) („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - broj 45/15), kojim se definiraju i NAMA's  projekti. (National Appropriate Mittigation Actions – nacionalne odgovarajuće ublažavajuće akcije)

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uslovima i načinu provođenja Monterealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 36/07 i 67/15)

http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/KJx8yKXDGLE=

Nacionalni implementacioni plan za provedbu Štokholmske konvencije o postojanim organskim zagađujućim supstancama usvojen od strane Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 10.03.2016. godine, koji uključuje strukturu za implementaciju Štokholmske konvencije.

Odluka o uslovima prekograničnog prometa opasnog otpada u skladu s Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom zbrinjavanje  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - broj 83/16).

http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/oE9bxrnMMIM=

   

Federacija BiH:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 

Republika Srpska:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

 

Distrikt Brčko:

Odjel za prostorno planiranje/Pododjel za prostorno planiranje, urbanizam, i zaštitu okoliša