STRATEŠKI DOKUMENTI

02.02.2018

NIVO BOSNE I HERCEGOVINE
Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014 – 2017 ovdje


REPUBLIKA SRPSKA
Strategija integralnog upravljanja vodama za period 2015 – 2024 ovdje


FEDERACIJA BiH
Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine 2010 – 2022 ovdje