02.02.2018

Radna grupa za koordinaciju aktivnosti u turizmu u BiH

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, postupajući u skladu sa svojom ulogom koordinatora u sektoru turizma BiH i kreatora politike turizma, prihvatajući činjenicu da ne postoji zakonski i institucionalni okvir na državnom nivou u sektoru turizma, osnovalo je Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti, donošenje zaključaka i izradu prijedloga rješenja u turističkom sektoru BiH (Rješenje br. 06-01-50-12837-3/06 od 19.04.2007. godine).

Radnu grupu za turizam čine predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predstavnici entitetskih ministarstava nadležnih za oblast turizma, predstavnik Brčko Distrikta i predstavnik Vanjskotrgovinske komore BiH.

Aktivnosti Radne grupe za turizam baziraju se na na težnji:

  • da se sektor turizma u BiH uredi u skladu sa direktivama Evropske unije i u sakladu sa standardima koji se primjenjuju u zemljama EU,
  • da se u sektoru turizma uredi organizacija i regulacija u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i usaglasi nivo zajedničke aktivnosti uvažavajući postojeći zakonski okvir, kako bi pomenuto doprinijelo uspostavi jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH, što je jedan od ključnih prioriteta Evropskog partnerstva,
  • da se uspostavi efikasan regulatorni okvir u sektoru turizma na način da se ojačaju nadležnosti postojećih institucija i utvrde nadležnosti turističkih asocijacija u BiH,
  • da se osigura efikasan i koordiniran rad turističke strukture BiH.

Radna grupa djeluje i predlaže rješenja u skladu s komparatvnim prednostima, mogućnostima i pretpostavkama za brži razvoj turističkog sektora Bosne i Hercegovine te potrebama dostizanja standarda u regiji, Evropskoj uniji, te na taj način doprinijeti ukupnom razvoju privrede Bosne i Hercegovine.