05.09.2018

Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака - CITES

Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака - CITES (https://www.cites.org/) регулишепромет преко 35.000 врста дивљих животиња и биљака. Спискови свих врста налазе се у Додацима I, II и III CITES функционишетако што се дивље врсте животиња и биљака, те њихових дијелова и деривата, сврставају у одређене категорије које подлијежу различитим мјерама контроле промета и трговине. Сваки тип увоза, извоза, поновног извоза и уноса из великог броја врста које покрива CITESмора бити одобрен кроз системиздавања и провјере дозвола. Свака држава чланица Конвенције је дужна дa одреди један или више управних органа који ће управљати издавањем дозвола и један или више научних и стручних органаза пружање савјета и мишљења о посљедицама на дату врсту током трговине.

Додатак I и II

Додатак I садржи врсте којима пријети истребљење. Трговина примјерцима ових врста је дозвољена само у посебним случајевима. Додатак II садржи врсте којима директно не пријети истребљење, али чија трговина мора бити контролисана како би се избјегло експлоатисање које би угрозило њихов опстанак.

Конференција Страна (Conference of the Parties - CoP) је главни механизам одлучивања који окупља представнике држава потписница. Резолуцијом Конференције 9.24 одлучено је да се користе одређени биолошки и трговачки критеријуми у одређивању треба ли врста бити уврштена у Додатак Iили II. Прије сваког засједања Конференције потписница, приједлози могу бити поднијети по тим критеријумимаод стране потписница. Свака потенцијална измјена се разматра и просљеђује на гласање.

Додатак III

Овај Додатак садржи врсте које су заштићене на територији барем једне државе, која тражи од осталих држава потписница CITES-а помоћ у контроли промета тих врста. Измјене у Додатку III прате посебну процедуру која се разликује од оне за измјене Додатака I и II, зато што свака држава потписница може правити једностране амандмане.

Примјер врсте која се налази на Додацима CITES-а може се увести, извести или поново извести из државе потписнице само ако га прати одговарајући документ који се предаје на увид одговарајућој државној служби на граничном прелазу. Постоје разлике у потребној документацији код држава потписница Конвенције и зато је важно увијек провјерити националне прописе, јер они могу бити рестриктивнији од саме Конвенције.

Текст Конвенције и Додатака можете пронаћи на сљедећем линку:

https://www.cites.org/eng/disc/text.php

Босна и Херцеговина је ратификовалаКонвенцију о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака (CITES) 05.12.2008. године („Службени гласник Босне и Херцеговине“ , МУ број 11/08) као 175. чланица Конвенције.

Савјетминистара Босне и Херцеговине, на 93. сједници, одржаној 08.03.2017. године, донио је Одлуку о условима и начину спровођења Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака (CITES) у Босни и Херцеговини, а иста је објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, број 31/18, од 15.05.2018. године. Одлука је ступила на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, а почеће се примјењивати шест мјесеци након тога.

Овом Одлуком се дефинише начин на који ће се вршити издавање дозвола за промет угроженим врстама дивљих животиња и биљака, мртвих примјерака, те њихових дијелова и деривата, односно свих врста које се налазе на списку Додатака CITES-а. Такође, прописан је и израђен изглед образаца CITES дозвола за Босну и Херцеговину. За имплементацију предметне Одлуке задужено је Министарство спољнетрговине и економских односа Босне и Херцегвине, те ентитетска министарства надлежна за заштиту околине, као и надлежнo Одјељење Владе Брчко дистрикта БиХ.

У складу сa чланом VIIIКонвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака, од сваке државе чланице се тражи да Секретаријат CITES-а извјештава у вези са трговином CITES врстама, те о законодавним и административним мјерама предузетим с циљем спровођењаодредби Конвенције, и исто се редовно обавља.