02.02.2018

Bilateralni sporazumi iz oblasti zaštite okoliša koje je Bosna i Hercegovina potpisala s drugim državama

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja-(„Službeni glasnik BiH - MU“, broj 2/17 godine)

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja--(„Službeni glasnik BiH - MU“, broj 2/16 )

Međunarodne konvencije i protokoli iz oblasti zaštite okoliša koje je ratificirala Bosna i Hercegovina 

Konvencija o procjeni okolišnih utjecaja u prekograničnom kontekstu/ Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  (Espoo Convention)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 08/09) 

Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovu zbrinjavanju/ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal  -(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 31/00) 

Aarhuska konvencija/Konvencija o pristupu informacijama, učešču javnosti i pristupu pravdi-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 08/08)

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka / Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna nad Flora (CITES)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 11/08)

Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih havarija/ Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (TEIA)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 13/12)

Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja/ Convention on the Conservationof Migratory Species of Wild Animals (CMS)-(„Službeni glasnik BiH“ – MU, broj 8/2017)

Konvencija o dalekosežnom prekograničnom zagađenju zraka/ Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP)-(Sl. list SFRJ–MU 01/90 i RBiH, broj  13/94)

Protokol o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica/(Protocol on Strategic Environmental Assisstment – SEA)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“- MU, broj 3/2017)

Konvencija Ujedinjenih naroda o biološkoj raznovrsnosti/ UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU, broj 12/02)

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime/ UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 19/00)

Konvencija o močvarnim staništima od međunarodne važnosti posebice o staništima vodotokova/ Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) - Preuzeto sukcesijom 2001. Notifikacija o sukcesiji iz 2001. godine

Konvencija za zaštitu morskog ekosustava i obalnih područja Mediterana (Barcelonska konvencija)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 26/98)

Protokol o suradnji u sprječavanju zagađenja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbijanju zagađenja Sredozemnog mora („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 26/98) 

Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja iz izvora i djelatnosti na kopnu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 26/98) 

Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznovrsnosti u Sredozemlju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 26/98) 

Kartagena protokol o biološkoj sigurnosti Konvencije o biološkoj raznovrsnosti  (29.01.2000.), Preuzeto sukcesijom („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 12/08) 

Kyoto Protocol - Protokol iz Kjotа („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 03/08) 

Štokholmska konvencija o persistentnim organskim polutantima/ Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 01/10) 

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa/ Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention) - („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU, broj 08/08)

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača/Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer - Preuzeto sukcesijom  (Službeni list SFRJ - MU 01/90 i Službeni list Republike Bosne i Hercegovine broj 13/94) 

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač/ Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer - Preuzeto sukcesijom (Službeni list SFRJ-MU, broj 16/90) 

London izmjene i dopune Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač/ London Amendments and Adjustments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer - („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 08/03) 

Kopenhagen izmjene i dopune Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač/Copenhagen Amendments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer -(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 08/03) 

Bečki amandmani na Montrealski protokol/Vienna amendments to the Montreal Protocol on substancies that demage the ozon layer  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 08/03) 

Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač/ Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Montreal - („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 08/03) 

Pekinški amandmani na Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač /Beijing amandments to the Montreal Protocol on substancies that demage the ozon layer - („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 06/11)

Pariški sporazum uz okvirnu Konvenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama- ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine"-MU broj: 1/17)                                               

Tekst Sporazuma na engleskom jeziku

Neslužbeni prijevod