02.02.2018

Билатерални споразуми из области заштите околиша које је Босна и Херцеговина потписала са другим државама

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи у подручју заштите околине и одрживог развоја („Службени гласник БиХ - МУ“, број 2/17)

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о сарадњи у подручју заштите околине и одрживог развоја („Службени гласник БиХ - МУ“, број 2/16 )

Међународне конвенције и протоколи из области заштите околине које је ратификовала Босна и Херцеговина 

Конвенција о процјени околинских утицаја у прекограничном контексту/Convention on Environmental Impact Assesment in Transboundary Context (Espoo Convention)-(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 08/09) 

Базелска конвенција о контроли прекограничног кретања опасног отпада и његову збрињавању/Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hzardous Wastes and Their Disposal-(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 31/00) 

Аархуска конвенција/Конвенција о приступу информацијама, учешчу јавности и приступу правди-(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 08/08)

Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака/Convntion on International Trade in Endagered Spacies of Wild Fauna and Flora (CITES)-(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 11/08)

Конвенција о прекограничним ефектима индустријских хаварија/Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (TEIA)-(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 13/12)

Конвенцији о заштити миграторних врста дивљих животиња/Convention on the Conversation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)-(„Службени гласник БиХ“ – МУ, број 8/2017)

Конвенција о далекосежном прекограничном загађењу ваздуха/Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP)-(Сл. лист СФРЈ–МУ 01/90 и РБиХ, број 13/94)

Протокол о стратешкој процјени околине уз Конвенцију о процјени утицаја на околину преко државних граница/Protocol on Strategic Environmental Assessment-SEA-(„Службени гласник Босне и Херцеговине“- МУ, број 3/2017)

Конвенција Уједињених нација о биолошкој разноврсности/UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)- („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 12/02)

Оквирна конвенција Уједињених нација о промјени климе/UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-(Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 19/00)

Конвенција о мочварним стаништима од међународне важности посебно о стаништима водотокова/Convention on Wetlandsof International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention)-Прееузето сукцесијом 2001. Нотификација о сукцесији из 2001. године

Конвенција за заштиту морског екосистема и обалских подручја Медитерана (Барселонска конвенција)-(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 26/98)

Протокол о сарадњи у спречавању загађења са бродова и, у случајевима опасности, у сузбијању загађења Средоземног мора („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 26/98) 

Протокол о заштити Средоземног мора од загађења из извора и дјелатности на копну („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 26/98) 

Протокол о посебно заштићеним подручјима и биолошкој разноврсности у Средоземљу („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 26/98) 

Картагена протокол о биолошкој сигурности Конвенције о биолошкој разноврсности  (29.01.2000.), Преузето сукцесијом („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 12/08) 

Kyoto Protocol - Протокол из Кјота („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 03/08) 

Штокхолмска конвенција о персистентним органским полутантима/Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 01/10) 

Конвенција о заштити европских дивљих врста и природних станишта/ Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention) - („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 08/08)

Бечка конвенција о заштити озонског омотача/Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer - Преузето сукцесијом  (Службени лист СФРЈ - МУ 01/90 и Службени лист Републике Босне и Херцеговине број 13/94) 

Монтреалски протокол о материјама које оштећују озонски омотач/Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer - Преузето сукцесијом (Службени лист СФРЈ-МУ, број 16/90) 

Лондон измјене и допуне Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач/London Amendments and Adjustments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer - („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 08/03) 

Копенхаген измјене и допуне Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач/Copenhagen Amendments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer - („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 08/03) 

Бечки амандмани на Монтреалски протокол/Vienna amendments to the Montreal Protocol on substancies that demage the ozon layer („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 08/03) 

Допуна Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач/Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Montreal - („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 08/03) 

Пекиншки амандмани на Монтреалски протокол о материјама које оштећују озонски омотач / Beijing amandments to the Montreal Protocol on substancies that demage the ozon layer - („Службени гласник Босне и Херцеговине“ - МУ број 06/11)

Паришки споразум уз оквирну Конвенцију Уједињених нација о климатским промјенама- ("Службени гласник Босне и Херцеговине"-МУ број 1/17)                                               

Текст Споразума на енглеском језику

Неслужбени превод